คณะกรรมการบริหารพรรค/ส.ส.

ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร

ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 มี.ค. 2501
เขตเลือกตั้ง : ขอนแก่น เขต 2
หมายเลขผู้สมัคร (ส.ส.) : 1

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : - คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาบริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาบริหารการศึกษา และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D) EDUCATIONAL ADMINISTRATION SARDAR PATEL UNIVERSITY
อื่น ๆ : - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส.นบส. รุ่นที่ 1 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • เป็นครูผู้สอน 6 ปี 4 เดือน (ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2525)
 • เป็นศึกษานิเทศก์ 9 ปี 10 เดือน (ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2533 และเป็นศึกษานิเทศก์อำเภอคนแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 โดยการทำผลงานทางวิชาการ ผ่านการอนุมัติจาก ก.ค. ปี 2536)
 • เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 12 ปี 3 เดือน (เป็นผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในชนบทคนแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 โดยการทำผลงานทางวิชาการ ผ่านการอนุมัติของ ก.ค. ปี 2542 (เป็นข้าราชการระดับ 9 ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน รวมเวลา 11 ปี)
 • เป็นผู้บริหารการศึกษา 5 ปี 11 เดือน(ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547- 30 กันยายน 2550 และดำรงตำแน่งผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 – 29 พฤศจิกายน 2553 และเคยดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 9 เมษายน 2552)ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องราชย์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายสายที่ 1 ปี 2546
 • เครื่องราชย์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สายสะพายสายที่ 2 ปี 2549

การสร้างชื่อเสียงให้สถาบันการศึกษา

 • รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สาขาวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา)ปี 2545
 • รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมา ปี 2552

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

มาเลเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,สาธารณรัฐประชาชนจีน, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม,เนเธอร์แลนด์, ลักแซมเบิร์ก, สาธารณรัฐอินเดีย, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, อังกฤษ, ไอร์แลนด์,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, เมียนม่า,ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, และสหรัฐอาหรับอีมีเรต (เมืองดูไบ)

ผลงานดีเด่น

 1. บริหารสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ จนได้รับการประเมินคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2540 (ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541)
 2. บริหารโรงเรียนประสบผลสำเร็จ จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศ ให้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2545” (ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณพระนามาภิไธยย่อ “สธ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546)
 3. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรองและเรื่องสั้น ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2540 ผลปรากฏว่าเด็กชายสุวรรณ สงกลาง นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ (เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24
  กรกฎาคม 2540)
 4. บริหารโรงเรียนประสบผลสำเร็จ จนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2541)
 5. ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ สำหรับครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น “รางวัลเข็มคุรุสดุดี” ประจำปี 2541 (เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมช.ศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2541)
 6. ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก สปจ.นครราชสีมา เขตการศึกษา 11 และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
  • ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2541
  • ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 11 (ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ) ประจำปี 2541
  • ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2541 (เข้ารับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ปัญจะ เกสรทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541)
 7. ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2542 สาขาบริหารสถานศึกษา จากนิตยสาร WORKING MAN & WOMAN (รับรางวัลจากนายจรินทร์ สวนแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมวชิรา-วุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542)
 8. บริหารโรงเรียนประสบผลสำเร็จ จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 1” ของกรม สปช.ประจำปี 2542 (ประเมินคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่นและมีความรู้ ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สปจ.ละ 1 คน โดยเข้ารับการสัมมนาร่วมกันทั้งประเทศ ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก)
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน ประสบผลสำเร็จโดยได้รับรางวัล ดังนี้
  • ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศประกาศเกียรติคุณอนามัยโรงเรียนดีเด่น จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 ปีซ้อน ประจำปี 2540-2541
  • ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนดีเด่น ของ สปจ.นครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2540-2541
  • ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวารสารหมออนามัย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขให้เป็น “โรงเรียนนำร่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2543-2544
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโรงเรียนน่าอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระดับโซน ประจำปี 2542-2543 ของจังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสปจ.นครราชสีมา ร่วมกันดำเนินการ)
  • ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนให้บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2542-2543
 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนดีเด่น ของ สปจ.นครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2541
 11. จัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ประสบผลสำเร็จ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนดีเด่นของ สปจ.นครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2541
 12. จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ ดังนี้
  • ได้รับการประเมินคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้เข้าร่วม “โครงการรุ่งอรุณ ปีที่ 3” และเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน ของศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมชน เขต 1 ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ปี 2541-2544
  • ได้รับโล่รางวัลที่ 1 ในการประกวดสื่อเพื่อการเรียนรู้ (การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)ระดับจังหวัด ประจำปี 2542
 13. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจัดทำธรรมนูญโรงเรียนดีเด่น ของ สปจ.นครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2542
 14. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม” ประจำปี 2543 สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด่น จากหนังสือพิมพ์สื่อธุรกิจ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2543
 15. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา” จากชมรมอนุรักษ์สร้างเสริมสังคมไทย ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544
 16. ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้” ปีการศึกษา 2544 และปี 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2544 และวันที่ 17 สิงหาคม 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. ได้รับโล่รางวัล “บุคคลดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2544
 18. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านการเรียนและการทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย” ในฐานะเป็นประธานฝ่ายวิชาการ สาขาบริหารการศึกษารุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา (เป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการ และใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรการสอน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2545
 19. ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัล BEST TEACHER OF THAILAND 2001” จากหนังสือพิมพ์แกนกลาง ณ หอประชุมวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545
 20. ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและธงเชิดชูเกียรติ “โรงเรียนขยายผลโครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2543” ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
 21. ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2543” จากกระทรวงศึกษาธิการ
 22. ได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม ประจำปี 2546”จากหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546
 23. ได้รับโล่รางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2549” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ วัฒนา เมืองสุข รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549)
 24. ได้รับโล่รางวัล “HONORABLY REMARKED AS THE ANNUAL EXCELLENT EDUCATIONAL ADMINISTRATION A.D.2003” จาก EDUCATION INTERNATIONAL (E.I) ร่วมกับ NATIONALTHAI TEACHER UNION (N.T.T.U) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546
 25. ได้รับพระราชทานรางวัล “ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2551” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2551
 26. ได้รับโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุน ติดตาม และร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 จนได้รับการประเมินผ่านทุกโรงเรียน จาก ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ชิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ย้อนกลับ