คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.ผุสดี ตามไท

ดร.ผุสดี ตามไท

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 ม.ค. 2494
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
อีเมล์ : pusadee@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา โดยทุนจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ปริญญาเอก : (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา โดยทุนจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6
 • รองประธานคนที่หนึ่ง กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร 
 • กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ
 • กรรมาธิการการแรงงาน
 • กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ต่างๆด้านสังคม เช่น ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 พ.ร.บ.กสทช.
 • รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ จ.เชียงใหม่
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
 • ผู้อำนวยการสถาบันผู้หญิงกับการเมือง
 • วิทยากรกระบวนการ เรื่อง รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ กลไกคุ้มครองสิทธิความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ประสบการณ์ด้านวิชาการและงานบริหาร

 • อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • อาจารย์ใหญ่ โรงเรียน นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST) กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ด้านสังคม

 • กรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประธานเครือข่ายผู้หญิงชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการมูลนิธิ / สมาคม ที่ส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในชีวิตของทุกคน เช่น สมาคมไทยคราฟท์ มูลนิธิธรรมไทย มูลนิธิการศึกษาไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

 • อดีตผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์
 • กรรมการมูลนิธิธรรมไทย
 • กรรมการสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ