คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 พ.ค. 2489
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี : Bachelor Degree in Econometrics & Development Planning จาก Netherlands School of Economics, Erasmus University Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริญญาโท : Master Degree in Econometrics & Development Planning จาก Netherlands School of Economics, Erasmus University Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริญญาเอก : Ph.D. (Economic Planning & Development), Erasmus University Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2517-2529 พนักงานธนาคารประเทศไทย
 • พ.ศ. 2525-2527 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการะนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2527-2529 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
 • พ.ศ. 2529-2531 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2531-2535 กรรมการผู้จักการใหญ่ธนาคารทหารไทย
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย
 • พ.ศ. 2535-2538 รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2540-2544 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชย์
 • พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ ; WTO)โดยแบ่งกันดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี กับนายไมค์ มัวร์ เนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติด้วยการลงมติเป็นเอกฉันท์ได้ โดยขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2546 - Visiting Professor ที่ The International Institute for Management Development เมือง Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - เลขาธิการการประชุมสหประชา ชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

ย้อนกลับ