คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 29 ต.ค. 2488
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) HARVARD UNIVERSITY, U.S.A.
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ(การเงิน) STANFORD UNIVERSITY, U.S.A

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2539, 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • พ.ศ. 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2535 สมาชิกวุฒิสภา
  • พ.ศ. 2535 - 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  • พ.ศ. 2540 - 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • พ.ศ. 2532 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
  • พ.ศ. 2533 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
  • พ.ศ. 2537 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2539 ทติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

ย้อนกลับ