คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายคำรณ ณ ลำพูน

นายคำรณ ณ ลำพูน

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 ธ.ค. 2481
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร จ.น่าน
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง, โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กทม.
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2508 ถึง ปัจจุบัน เป็นทนายความ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน 7 สมัย
  • พ.ศ. 2540 – 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ย้อนกลับ