คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายเอนก ทับสุวรรณ

นายเอนก ทับสุวรรณ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 01 ม.ค. 2480
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/2, 2544, 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2530 - 2540 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสพรรคประชาธิปัตย
 • พ.ศ. 2520 สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2522 - 2525 ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2526 - 2529 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2529 - 2531 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2531 - 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2533 - 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2535 - 2536 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2536 - 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกฏ (ม.ว.ม.) ปี 2531
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2532

ย้อนกลับ