คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 09 พ.ค. 2485
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : มศว. ประสานมิตร ปี 2514
ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปี 2535

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2518,2519,2522,2526,2529,2531,2535/1,2535/2,2538,2539, 2544 ,2548 ,2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • พ.ศ. 2526-2529 และ 2529-2531  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ.2535-2538  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2529 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ