ข้อบังคับพรรค

หมวด 12 วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก


ข้อ 91

สมาชิกต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค ตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรคและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรค และมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ 92

สมาชิกต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยก หรือแตกความสามัคคีในพรรค
ข้อ 93

สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
ข้อ 94

ในการดำเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติและระเบียบที่ที่ประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดไว้
ข้อ 95

สมาชิกจะต้องประพฤติตนมิให้เป็นที่เสียหายแก่พรรค


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18