มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทุกคนทุกเดือน

เพิมค่าแรงขั้นต่ำ 25% ภายในระยะเวลา 2 ปี

  • ถ้าคิดคำนวณจากค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย 5,280 บาทต่อเดือน จะได้เป็นตัวเลขค่าแรงที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,320 บาท/เดือน
  • เงินเดือนพนักงานเอกชนเพิ่มขึ้น

ตอบแทนผู้รับใช้ประเทศ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

  • เพิ่มเงินเดือนครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ
  • เพิ่มเงินเดือน 5% ให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ให้บำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จตกทอด สำหรับลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ

สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน ให้เป็น 500 บาทต่อเดือน คิดเป็นรายละ 6000 บาทต่อปี เป็นจำนวนกว่า 6.5 ล้านคนทั่วประเทศ

ประกันรายได้เกษตรกรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ

ต่อเนื่องการประกันรายได้ราคาสินค้าเกษตร และเดินหน้าคุณภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประกันสังคมครอบคลุมทุกชนชั้น

ขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 24 ล้านคน คนไทยอายุ 15 - 60 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

เดินหน้าเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ปัจจุบันรัฐบาลจัดงบประมาณ เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้พิการที่จดทะเบียนคนละ 500บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทน อสม.

จัดค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกในงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน

บำนาญประชาชน

สนับสนุนให้ประชาชนออมเงินวันละเล็กวันละน้อย เพื่อความมั่นคงยามชราภาพ นี่จะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วไปรับบำนาญ

 Back to list