เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นการรับสมัคร 100%

เพิ่มสวัสดิการ ความก้าวหน้า และลดความรุนแรงในค่ายทหารให้เป็นศูนย์

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนแคมเปญ” หรือ “ไม่สนับสนุนแคมเปญ”
*แคมเปญเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

เปิดโอกาสให้ผลิตสารสกัดของกัญชา

ให้ผลิตสารสกัดของกัญชาที่ใช้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด โดยมีรัฐควบคุมมาตรฐานให้ทัดเทียมตลาดโลก

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนแคมเปญ” หรือ “ไม่สนับสนุนแคมเปญ”
*แคมเปญเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ผลักดัน E-Sport ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลก

สร้างรายได้นับหมื่นล้านบาท

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนแคมเปญ” หรือ “ไม่สนับสนุนแคมเปญ”
*แคมเปญเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

มี Application เรียกรถสาธารณะถูกกฎหมาย

สร้างการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ควบคุมให้ไม่เอาเปรียบแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนแคมเปญ” หรือ “ไม่สนับสนุนแคมเปญ”
*แคมเปญเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ส่งเสริมคราฟเบียร์ หรือสุราพื้นบ้าน

สร้างรายได้ให้กับประเทศ และสร้างอาชีพในชุมชน

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนแคมเปญ” หรือ “ไม่สนับสนุนแคมเปญ”
*แคมเปญเสนอโดย NEW DEM

ข่าวสารจากทางพรรค

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2561 หมวด 7 ข้อ 69 และระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกพรรคร่วมประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเขตเลือกตั้ง วันเวลา และสถานที่จัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

เมื่อเขตเลือกตั้งใดจัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมส่งเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ กลับมายังสำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

  1. รายงานการประชุม ดูตัวอย่าง
  2. บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดูตัวอย่าง
  3. บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดูตัวอย่าง
  4. แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด