เมนูหลัก

เมนูย่อย

ผลงาน “โดนใจ”

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเป็น ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ผลงาน “โดนใจ”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ผลงาน “โดนใจ”

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (เบี้ย อสม.)

ริเริ่มโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.เชิงรุก) สร้างระบบ อสม.สู่ชุมชน สร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลจัดการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ผลงาน “โดนใจ”

สวัสดิการสังคม

เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมรับเงินสมทบทุนจากรัฐ เพื่อหลักประกันที่ดีในวัยชรา ดึงแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม ให้รัฐได้ดูแลผ่านสวัสดิการต่างๆ เช่น ชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ผลงาน “โดนใจ”

ประกันรายได้เกษตรกร

ลดความเสี่ยงจากการขายผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านการให้เงินชดเชยส่วนต่างของราคาประกันฯ ภายใน 15 วัน เพื่อชดเชยรายได้ของเกษตรกรที่ขาดหายไป

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ผลงาน “โดนใจ”

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ริเริ่มโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

คลิกเพื่อเลือก “ชอบผลงาน” หรือ “ไม่ชอบผลงาน”

ข่าวสารจากทางพรรค

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอประกาศให้สมาชิกหรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอพร้อมหนังสือยืนยันยินยอมให้เสนอแทน ยื่นความจำนงขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามวัน เวลา
และสถานที่ ตามนี้ คลิก

โดยผู้ที่ยื่นความจำนงขอสมัครรับเลือกตั้งฯ ต้องมีใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ตามนี้ คลิก

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2561 หมวด 7 ข้อ 69 และระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกพรรคร่วมประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเขตเลือกตั้ง วันเวลา และสถานที่จัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

เมื่อเขตเลือกตั้งใดจัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมส่งเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ กลับมายังสำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

  1. รายงานการประชุม ดูตัวอย่าง
  2. บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดูตัวอย่าง
  3. บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดูตัวอย่าง
  4. แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด