เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารจากทางพรรค

        ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ตามที่ทราบแล้ว  นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอออกประกาศการรับสมัครสมาชิก หรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ เพื่อขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ
         1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 5
         1.2 จังหวัดเลย เขตเลือกตั้งที่ 2
         1.3 จังหวัดหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3
         1.4 จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 5
         1.5 จังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3
ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

        ข้อ 2.   แบบบัญชีรายชื่อ ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

        ข้อ 3.   เพื่อให้การสรรหาฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่กำหนดไว้ จึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นในแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสาขาพรรค หรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแต่กรณี

         ตรวจสอบที่ตั้งที่ทำการสาขาพรรคหรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์

        ดูประกาศฉบับเต็ม คลิก

        ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ตามที่ทราบแล้ว  นั้น

        บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอออกประกาศการรับสมัครสมาชิก หรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ เพื่อขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ
         1.1 จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1, 2 และ 3
         1.2 จังหวัดเลย เขตเลือกตั้งที่ 2
         1.3 จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2, 5 และ 6
         1.4 จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 9
         1.5 จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 4
         1.6 จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8
ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 2-3 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

        ข้อ 2.   แบบบัญชีรายชื่อ ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 2-3 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

        ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสมาชิกหรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ เพื่อขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 นั้น  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นดังต่อไปนี้

        ข้อ 1.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ

               1.1 จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1, 2  และ 3

               1.2 จังหวัดเลย เขตเลือกตั้งที่ 2

               1.3 จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 และ 5

               1.4 จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 9

               1.5 จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 4

               1.6 จังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1

               1.7 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 5

        ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

        และเพื่อให้การสรรหาฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ จึงขอแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้สมัครในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และในระบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เป็นดังนี้

        การรับฟังความคิดเห็นในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการสาขาพรรค หรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแต่กรณี

ตรวจสอบที่ตั้งที่ทำการสาขาพรรคหรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพรรคเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง จะต้องรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระบบแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

 

            บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ จึงกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นในระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการสาขาพรรคหรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแต่กรณี

            สมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องในเขตเลือกตั้งต่างๆ ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและสถานที่ที่ได้ประกาศท้ายนี้

            สมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน

            ตรวจสอบที่ตั้งที่ทำการสาขาพรรคหรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์

 ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ตามที่ทราบแล้ว  นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอออกประกาศการรับสมัครสมาชิก หรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ เพื่อขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ
         1.1 จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1, 2 และ 3
         1.2 จังหวัดเลย เขตเลือกตั้งที่ 2
         1.3 จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 และ 5
         1.4 จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 9
         1.5 จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 4
ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

        ข้อ 2.   แบบบัญชีรายชื่อ ให้มายื่นใบสมัครในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2561 หมวด 7 ข้อ 69 และระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พรรคประชาธิปัตย์ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกพรรคร่วมประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเขตเลือกตั้ง วันเวลา และสถานที่จัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

เมื่อเขตเลือกตั้งใดจัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมส่งเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ กลับมายังสำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

  1. รายงานการประชุม ดูตัวอย่าง
  2. บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดูตัวอย่าง
  3. บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดูตัวอย่าง
  4. แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอประกาศให้สมาชิกหรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอพร้อมหนังสือยืนยันยินยอมให้เสนอแทน ยื่นความจำนงขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ตามนี้ คลิก

โดยผู้ที่ยื่นความจำนงขอสมัครรับเลือกตั้งฯ ต้องมีใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ตามนี้ คลิก

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2560 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง จะต้องรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ

บัดนี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ จึงกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นในระบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการสาขาพรรค หรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแต่กรณี

สมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องในเขตเลือกตั้งต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสถานที่ที่ได้ประกาศท้ายนี้

สมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพียงกัน

ตรวจสอบที่ตั้งที่ทำการสาขาพรรคหรือสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พรรคประชาธิปัตย์

ตามที่ คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้จัดตั้งสาขาพรรคเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จำนวน 8 สาขาดังนี้

  1. ภาคกลาง 2 สาขา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 และจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1
  2. ภาคเหนือ 2 สาขา คือ จังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3
  3. ภาคอีสาน 2 สาขา คือ จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 และจังหวัดอำนาจเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2
  4. ภาคใต้ 2 สาขา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 6 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1

ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 51 กำหนดให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคนั้น

บัดนี้ ฝ่ายทะเบียนและประสานงานสาขาพรรค ได้ส่งหนังสือแจ้งจัดตั้งสาขาพรรคดังกล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

รายชื่อสาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่แจ้งจัดตั้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง จำนวน 8 สาขา