เมนูหลัก

เมนูย่อย

ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นการรับสมัคร 100%

เพิ่มสวัสดิการ ความก้าวหน้า และลดความรุนแรงในค่ายทหารให้เป็นศูนย์