เมนูหลัก

เมนูย่อย

เปิดโอกาสให้ผลิตสารสกัดของกัญชา

ให้ผลิตสารสกัดของกัญชาที่ใช้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด โดยมีรัฐควบคุมมาตรฐานให้ทัดเทียมตลาดโลก