เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจยุคใหม่

  • ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจทั้งระดับภาครัฐและเอกชน
  • พัฒนาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย
  • สร้างสังคมสวัสดิการ มุ่งสู่ประกันรายได้พื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • สร้างมูลค่าทางเกษตร วัฒนธรรมไทย และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาด