เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านการศึกษา

การศึกษายุคใหม่

  • สร้างโอกาสการศึกษาให้เท่าเทียม
  • ร่วมมือกับเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
  • ปลูกฝังทักษะและฝีมือที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่
  • กระจายอำนาจไปสู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา