เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่

  • กฎหมาย ทันสมัย ไม่เอื้อต่อการทุจริต และ บังคับใช้ได้จริงอย่างเท่าเทียม
  • กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ปราศจากการแทรกแซง
  • ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน การสอบสวนมีความเป็นอิสระ