เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านการบริหาร

ราชการยุคใหม่

  • กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อิสระในการพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด
  • กระจายความเจริญทั่วประเทศ สร้างมหานครในทุกภูมิภาค
  • เข้าสู่ e-Government พัฒนาคุณภาพทัดเทียมเอกชน เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต