เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านพรรคยุคใหม่

พรรคการเมืองยุคใหม่

  • พรรคของประชาชน: ระดมสมาชิกให้จำนวนมากที่สุดในไทย ตั้งสาขาพรรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีแหล่งทุกที่หลากหลาย
  • พรรคที่บริหารแบบประชาธิปไตย: พรรคแรกในประเทศที่ให้สมาชิกเลือกหัวหน้าพรรคโดยตรง
  • พรรคที่ตอบสนองประชาชน: สร้างนโยบายจากการมีส่วนร่วม อิงหลักวิชาการ งานวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน ทดลองนำร่องในพื้นที่
  • พรรคที่เปิดพื้นที่สู่ความหลากหลาย: สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และพร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ ในการบริหารพรรค