เมนูหลัก

เมนูย่อย

แนวทางด้านการเมือง

การเมืองยุคใหม่

  • ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน
  • ทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซงและทุจริตคอร์รัปชัน
  • สร้างมาตรฐานทางการเมืองที่สร้างสรรค์ และอยู่บนหลักจริยธรรม
  • เพิ่มการตรวจสอบ ถ่วงดุล โดยภาคประชาชน
  • เปิดข้อมูลราชการที่ละเอียดแต่เขาใจง่าย ให้รางวัลกับผู้แจ้งเบาะแส
  • มีพื้นที่ให้ผู้คิดต่าง ส่งเสริมความหลากหลาย