เมนูหลัก

เมนูย่อย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

เป้าหมายค่าแรงของคนไทย ต้องไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี รัฐจ่ายส่วนต่าง ลดภาระผู้ประกอบการ