เมนูหลัก

เมนูย่อย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

ข้าว ข้าวโพด มัน ยาง ปาล์ม มีหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพ