เมนูหลัก

เมนูย่อย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน สปก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม