เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารจากทางพรรค

การเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงได้ทำคู่มือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลด คู่มือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง