เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารจากทางพรรค

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 ระบุว่า การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศนโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

       1. วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการ

       2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย

       3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับพรรค จึงกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น. สำหรับสมาชิก ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สาขาพรรค และผู้เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็น โดยส่งความคิดเห็นดังกล่าวให้สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก

ดาวน์โหลด นโยบายพรรคประชาธิปัตย์