เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารจากทางพรรค

ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทั้งของประเทศไทยและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาประเทศอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์จึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองและการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม

พรรคมีนโยบายจะปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถสนองตอบการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน จะพัฒนาการบริหารภาครัฐให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และที่สำคัญก็คือ จะสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จะเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน เพื่อเป็นรากฐานอันสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในด้านเศรษฐกิจ พรรคจะเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะดำเนินนโยบายโดยรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินและการคลังของประเทศ จะควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนสามารถดำเนินการทางธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล จะแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเอกชน โดยให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของเอกชนเป็นด้านหลัก แทนการควบคุมหรือเข้าแข่งขัน จะเร่งอำนวยความสะดวกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอันเป็นกำลังส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น

สำหรับด้านสังคม พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นสร้างสังคมที่สุขสงบ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจิตสำนึกรักประเทศ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีวินัย เคารพกฎหมาย โดยรัฐจะให้หลักประกันในด้านสวัสดิการที่เหมาะสมแก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะการดูแลเป็นพิเศษต่อผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ที่จะต้องมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับสภาพ ด้านการศึกษา มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับการศึกษาคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนผู้ใช้แรงงานก็จะขยายหลักประกัน ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกความต้องการอันจำเป็นที่ทุกคนควรจะได้รับ งานด้านสาธารณสุขจะต้องจัดให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าชนบทหรือเมือง การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย และความเป็นเลิศในการแข่งขันในทุกระดับ การให้หลักประกันผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรเมื่อถึงวัยที่ไม่สามารถทำงานได้ และจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และหาทางป้องกันโดยเพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ

โดยมีรายละเอียดของนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

ดาวน์โหลด นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 2562