เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารจากทางพรรค

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 57 กำหนดให้การประกาศโฆษณานโยบายของพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

       (1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ
       (2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย
       (3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

พรรคประชาธิปัตย์จึงดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

ดาวน์โหลด รายละเอียดนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 2562