เมนูหลัก

เมนูย่อย

บทความ

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย "ยกระดับครูไทย"

คำต่อคำ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

แถลง นโยบาย "ยกระดับครูไทย"

16 ม.ค. 2562

 

                วันนี้เป็นวันครู ก็เป็นโอกาสดีที่พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศที่จะได้ระลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งเป็นคนสำคัญของชีวิตของพวกเราเกือบทุกคน ที่จะมีส่วนสร้างตัวตนของเรามาจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ขอถือโอกาสนี้ในการสดุดีให้กำลังใจกับครูทั้งประเทศ ซึ่งยังคงต้องแบกรับภาระหนักมากในภารกิจสำคัญคือการสร้างคน

 

                ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ประชาธิปัตย์ได้มีคำขวัญ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งก็ทำให้สิ่งที่เป็นภารกิจของเรากับภารกิจของครูทั่วประเทศเป็นภารกิจร่วมกัน เพราะหน้าที่ของคุณครูทั่วประเทศก็คือการ “สร้างคน” ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงการ “สร้างชาติ” ด้วย

 

ในโอกาสวันครู ก็เลยขอถือโอกาสนี้ในการที่จะตอกย้ำถึงความสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์ ให้กับเรื่องของการศึกษา เรื่องของการพัฒนาคน และอยากจะย้ำว่า นโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงไป 10 ข้อ ในเรื่องการศึกษานี้ ท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของครู หรือการช่วยให้ครูสามารถให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วันนี้ก็จึงอยากจะขอย้ำถึงนโยบายที่เราคิดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของการศึกษา การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู วันนี้ทุกข์ของครูทั่วประเทศ

 

ประการที่ 1 ก็คือเรื่องของภาระหน้าที่หลายอย่างที่ไม่ได้มีส่วนช่วยให้การดูแลลูกหลานของเรา หรือการเรียนการสอนนั้นดีขึ้น ยังคงมีงานธุรการ งานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน งานที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อความก้าวหน้าในทางวิชาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลาของครูไป แล้วก็ทำให้คุณครูนั้นนอกจากที่จะต้องมีภาระงาน มีทุกข์ ยังเป็นตัวบั่นทอนความสำคัญ และเวลาที่คุณครูจะมีให้กับลูกหลานของเราในเรื่องของการเรียนการสอน

 

ประการที่ 2 ที่เป็นทุกข์มาก ก็คือระบบของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา กลับกลายเป็นระบบที่มีการรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ในช่วงหลังจากที่มีการรัฐประหาร ก็ได้มีการออกคำสั่งของ คสช. โดยนำเอาผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาเป็นโครงสร้างที่มาทับซ้อนกับโครงสร้างของการศึกษาเดิม ยิ่งทำให้การทำงานของครู มีความยากลำบาก เพราะปัญหาความล่าช้า ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเชิงนโยบายหลายๆ เรื่อง ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกรวดเร็วมาก และความต้องการของผู้ปกครอง ความจำเป็นของเด็กนักเรียนที่จะต้องได้รับการดูแลในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะความสลับซับซ้อน แล้วก็การรวมศูนย์ของโครงสร้างอำนาจในปัจจุบัน

 

ดังนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์อยากจะขอย้ำว่า ถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปบริหารงานทางด้านการศึกษา นโยบายที่สำคัญของเราในการที่จะแก้ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด ก็จะประกอบไปด้วย

 

นโยบายข้อที่ 1 คือการสานต่องานที่เราเคยทำไว้ คือการ “คืนครูให้นักเรียน” ซึ่งความหมายตรงนี้ กินความตั้งแต่ การที่เราจะมีการจ้างบุคลากรมาช่วยแบ่งเบาภาระงานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ หรืองานอื่นๆ รวมความไปถึงเรื่องของการที่จะลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน การประเมินต่างๆ และรวมไปถึงการลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของตัวเอง ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่เรามองว่าจะช่วยปลดปล่อยทั้งเวลา แล้วก็กำลังที่ครูสูญเสียไปให้กลับคืนมาทุ่มเทเพื่อเรื่องของการศึกษาสำหรับลูกหลานเราอย่างแท้จริง

 

นโยบายข้อที่ 2 ก็คือการเน้นในเรื่องของ การกระจายอำนาจ ไม่ใช่แค่กลับคืนไปสู่ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาล หรือคำสั่ง คสช. แต่จะต้องมีการกระจายอำนาจมากไปกว่าในอดีต ครั้งนี้ก็คือต้องลงไปถึงในระดับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการที่ครูแล้วก็โรงเรียน สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ของท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งการกระจายอำนาจตรงนี้ เรามองว่าจะเป็นอีกมาตรการสำคัญที่จะทำให้คุณครูของเราสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นอย่างมีพลัง

 

นโยบายข้อที่ 3 เรื่องของ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของครู ซึ่งควรจะสอดคล้องกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง การมีระบบบัญชีเงินเดือน ที่สามารถที่จะมีความก้าวหน้าโดยผูกโยงกับเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของครู ซึ่งก็คือวัดที่การพัฒนาตัวเด็กนักเรียน จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด ระบบนี้เข้ามา เราก็มั่นใจว่า นอกจากจะทำให้ครูมีแรงจูงใจ กำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น ยังจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา

 

และนโยบายข้อที่ 4 ก็คือ เรื่องของการที่เราจะต้องมี ครูยุคใหม่ และสามารถที่จะดึงดูดให้คนเก่งๆ เข้ามาสู่วิชาชีพครูได้มากยิ่งขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมและระบบในการทำงานภายในทั้งหลาย เพื่อให้ความสามารถของครู สามารถที่จะถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ประเด็นตรงนี้ก็จะคาบเกี่ยวตั้งแต่ ความจำเป็นเรื่องของทักษะที่สอดคล้องกับยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ไปจนถึงการเปิดช่องทาง และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนใจ และสามารถที่จะเข้ามาเป็นครู ประกอบวิชาชีพนี้ได้

 

ดังนั้นนโยบาย 4 ข้อ คือการคืนครูให้นักเรียน การกระจายอำนาจ การเพิ่มผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ แล้วก็การสร้างครูยุคใหม่ และดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู เป็นนโยบายที่เราอยากจะนำเสนอในโอกาสวันครูแห่งชาติ เป็นส่วนสำคัญของนโยบายการศึกษา แล้วก็เป็นส่วนสำคัญของการ "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ" ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไป

ขอบคุณครับ