เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ปชป.ลุยเวทีสภายื่นญัตติแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร

26 มิ.ย.2562 นายราเมศ  รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงผลการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 5/2562 ว่า 

 ที่ประชุมได้เชิญผู้แทน ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สิน พร้อมตอบข้อสงสัย ซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพูดคุยถึง เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร คือกำหนดตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งจะมีเรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยจะมีการหยิบยกปัจจัยในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพง ประกอบกับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนในภาคการเกษตรประสบปัญหาความยากจน  

ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่อยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในญัตติเรื่องนี้ก็จะส่งการพิจารณาให้รัฐบาลไปดำเนินการต่อไป สำหรับเรื่องนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ เสนอตัวอภิปรายจำนวนมาก

ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการกำหนดตัวบุคคลในส่วนของพรรคฯ ไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญคณะต่างๆ ในขณะที่ยังไม่มีคณะกรรมาธิการสามัญแต่จะมีบุคลากรที่เป็นอดีต ส.ส. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อระดมความคิดทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น