เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

เกษตรกรภาคอีสานผู้ปลูกมัน แห่รับ “จุรินทร์”  ดีใจประชาธิปัตย์ รับฟังปัญหา มั่นใจแก้ปัญหาได้แน่

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำคณะ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง จากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ รวมทั้งพบตัวแทนสมาคมมันสำปะหลัง  ผู้ประกอบการโรงมัน ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง  ผู้ประกอบการส่งออกมันสำปะหลัง และตัวแทนเกษตรกรจาก 49 จังหวัดทั่วประเทศ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และได้แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับ 4 องคาพยพ คือ 1. ชาวไร่มันสำปะหลัง  2. ผู้ประกอบการลานมัน 3. ผู้ประกอบการโรงมัน และ 4. ผู้ส่งออกมันสำปะหลัง โดยตั้งเป้าหมายว่าทั้งหมดต้องอยู่ได้ เกษตรกรต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง 4 องคาพยพก็ต้องมีรายได้ที่สามารถทำให้เศรษฐกิจโดยใช้มันสำปะหลังเป็นฐาน และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยแนวทางที่ได้เตรียมไว้คือ นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง   เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ สามารถมีรายได้ มีหลักประกันว่าจะสามารถขายมันสำปะหลังได้กี่โลละเท่าใด นอกจากการประกันรายได้แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการทำเกษตรพันธสัญญา กล่าวคือ เกษตรแปลงใหญ่ที่รวมตัวกันปลูกและบริหารจัดการร่วมกัน  โดยจะมีการทำสัญญาข้อตกลงกับผู้ใช้มันสำปะหลัง เกี่ยวกับการรับซื้อทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และราคา อีกทั้งต้องส่งเสริมการขยายตลาดการส่งออกมันสำปะหลังไทยไปประเทศใหม่ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจาก จีน เกาหลี และญี่ปุ่น   

 

ภายหลังการพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ  จากทั้ง 4 องคาพยพ นายจุรินทร์ นำคณะ เดินสำรวจแปลงมันสำปะหลังทันที  พร้อมสอบถามและรับฟังการสะท้อนปัญหาจากเกษตรการชาวไร่มันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด

 

ทั้งนี้คณะที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับหัวหน้าพรรคฯ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง จากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสานในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณหญิงกัลยา  โสภณพณิช นายไชยยศ จิรเมธากร  รองหัวหน้าพรรค นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์   ดร.รัชดา ธนาดิเรก  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค  นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า  นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สส.อุบลรสชธานี    นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรค นายธนน เวชกรกานนท์  นายสุนทร  รักษ์รงค์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรค