เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“ปริญญ์” เชื่อมั่น 2 รัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์ แก้ปัญหาเกษตรกรได้

(7 ก.ค.2562) ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย แถลงว่า หลังจากทีมเศรษฐกิจทันสมัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ในภาคอีสาน อาที จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม พบปัญหาหลักที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว  เช่น ปัญหาแหล่งน้ำที่หลายพื้นที่เกิดความขาดแคลนเนื่องจากฝนแล้ง แม้จะมีการแก้ไขด้วยการทำฝนเทียมแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกที่ เช่น อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการทำเกษตร ตนจะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประสานในการทำฝนเทียม ส่วนระยะยาวควรมีการสร้างแก้มลิง 1ที่นา 1 แก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี โดยจะเสนอไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ดำเนินการ

นายปริญญ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกร ซึ่งมีเกือบทุกชุมชนที่ยังไม่สามารถไขปัญหาได้อย่างจริงจัง โดยทางทีมงานจะมีการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ทั้งระบบ การพักหนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร สร้างวินัยการออมเพื่อมิให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญต้องมีการเพิ่มรายได้ หรือเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเกษตรกร เพื่อลดภาระหนี้สิน อาทิ จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน การแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าระดับพรีเมียม เช่น เน้นการเกษตรอินทรีย์  การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มช่องทางการขายผลผลิตการเกษตร เช่นทางออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี หรืออีคอมเมิร์ช โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวหลักในการเข้ามาช่วยเหลือ

รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าวว่า ส่วนปัญหาของชาวนา โดยเฉพาะสายพันธุ์ข้าวที่พบว่ามีความพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น แต่กลับไม่ได้คุณภาพ จึงเห็นว่าเราควรจะเน้นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดย 2 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ ควรจะหารือร่วมกัน ทั้งนี้แนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องมีเป้าหมายคือสร้างความยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย เพราะมิเช่นนั้นก็จะเจอปัญหาแบบเดิม ๆ ดังนั้นเพื่อเศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีก็จะตามมา ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้