เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“อภิสิทธิ์” ระบุ การทำประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องสุจริต”

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค. 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชันนโยบาย เวทีพรรคการเมืองพบนักศึกษา-ประชาชน ในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตใต้”- กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตย และหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย We Watch ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ตนและพรรคประชาธิปัตย์ มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เพราะในพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประชาธิปไตยด้วย แม้ตนจะไม่ใช่ผู้ก่อตั้งพรรค ตั้งแต่เกิดมาก็มีพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว แต่เมื่อมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ อาสาตัวเป็นหัวหน้าพรรค แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ สมาชิกพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศเป็นผู้เลือกเข้ามา นี่คือระบบที่จะมายืนยันถึงความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย และความเหมาะสมที่พรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นผู้ที่จะรักษาประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืน

 

                นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังเสนออีกด้วยว่า การที่จะทำให้ประชาธิปไตยในประเทศมีความยั่งยืน ก็คือ 1. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์มองเห็นว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ มีการผูกขาด จะโดยภาครัฐ หรือโดยเอกชนก็ตาม และมีความเหลื่อมล้ำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และในด้านกฎหมาย ปัจจัยนี้อันตรายอย่างมากต่อการรักษาประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นนโยบายของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะผ่านการปฏิรูประบบภาษี ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไม่ให้มีการใช้อำนาจผูกขาด เอารัดเอาเปรียบในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคอย่างแท้จริง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคมประชาธิปไตย

 

                ประการที่ 2 รัฐธรรมนูญยังไม่เป็นประชาธิปไตย กติกาอีกหลายอย่างยังไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปัตย์จะผลักดันให้เกิดการแก้ไข แต่ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืน ประชาธิปัตย์จะแสวงหาฉันทามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าความหวาดระแวง ความไม่วางใจในตัวนักการเมือง แม้กระทั่งคนที่มาจากการเลือกตั้งยังมีอยู่ ถ้าเราเพียงแต่พูด หยิบเงื่อนไขเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นปมของการเผชิญหน้าและความขัดแย้ง ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ประชาธิปไตยที่ดีขึ้น แต่ถ้าเราสร้างความเห็นร่วมกันว่าบทบัญญัติทั้งหลายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ จะเป็นเรื่องที่มากับอำนาจของวุฒิสภาที่ไม่สอดคล้องกัน จะเป็นกลไกการตรวจสอบซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวของตัวเองด้วย ให้ประชาชนไว้ใจ เรียกร้อง เรามีโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นตามกติกาใหม่ที่เกิดขึ้น

 

 “ถ้าเราเพียงแต่บอกว่า วันนี้เป็นการชิงอำนาจกันระหว่างกองทัพ กับนักการเมือง แล้วบอกว่าจะรื้อ จะแก้รัฐธรรมนูญ โดยไม่มีหลักประกันว่าแก้ไขไปแล้วเป็นการเอื้อนักการเมือง ลดการตรวจสอบ ลดการคอร์รัปชันหรือไม่ ผมว่าเราก็ไม่ได้วางรากฐานเพื่อระบอบประชาธิปไตย ความท้าทายในวันนี้คือเราต้องช่วยกันทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืน และประชาธิปัตย์ มีคำตอบ “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องสุจริต”

 

#DemocratPartyTH #ประชาธิปัตย์