เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“โฆษก ปชป.” แนะ กกต. ตั้งหน่วยตอบข้อสงสัยด่วน ให้ผู้สมัคร และพรรคการเมือง

25 ม.ค. 2562 นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวที่พรรคฯ ต่อกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง และเดินเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งแล้ว ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องดำเนินการไปสู่การเลือกตั้งนั้นว่า

 

พรรคประชาธิปัตย์ มีความเป็นห่วงจำเป็นต้องขอให้ กกต. โปรดพิจารณาและดำเนินการเป็นการด่วน เนื่องจากระเบียบของ กกต. ที่ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ยังมีข้อสงสัยในส่วนของพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังตัวอย่าง ข้อที่ 9 วรรค 2 ระบุว่า ในกรณีที่พรรคการเมืองจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ ให้เลขาธิการ กกต. ทราบตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

                ตั้งแต่วันที่ 23 มค. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาฯ แล้ว หลายพรรคการเมือง รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีความพยายามที่จะสื่อสาร และดำเนินการหาเสียง แต่เนื่องจากอ่านระเบียบในข้อดังกล่าวแล้ว จำเป็นจะต้องยื่นให้ กกต. ทราบก่อนการดำเนินการหาเสียง ปรากฎว่าผู้สมัครฯ ของพรรคฯ ทั้งประเทศ มีหลายเขตไปยื่นกับ กกต. ปรากฎว่า กกต.ไม่รับ บางเขตรับ เพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะดำเนินการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการให้เกิดความชัดเจน

 

นอกจากนั้นในประเด็นเรื่องของการใช้ยานพาหนะ เมื่อผู้สมัครไปยื่นกับ กกต. ตามมาตรา 9 วงเล็บ 2 ระบุว่าการใช้ยานพาหนะต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่ เวทีหรือเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ผู้สมัคร และพรรคการเมือง แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ภายใน 10 วัน หลังการปิดรับสมัครเลือกตั้งตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ ทำให้ผู้สมัครบางส่วนก็จะยื่นขอใช้ยานพาหนะในการหาเสียงพร้อมกันไปด้วย ขณะที่ กกต. บางเขตไม่รับ บางเขตรับ จึงขอให้ กกต. กำหนดแนวทางให้ชัดเจนไปในรูปแบบเดียว

 

ในข้อ 16 กรณีที่บุคคลใดที่ไม่ใช่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองตามหมวดนี้เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยด่วน ในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด แจ้งให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองดำเนินการชี้แจงภายในระยะเวลา 5 วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง

 

ในเรื่องนี้ นายธนา กล่าวว่า แม้ทางพรรค และผู้สมัคร ได้กำหนดตัวผู้ช่วยหาเสียงไว้แล้วตามที่ กกต. กำหนด แต่ในการลงพื้นที่ พบว่ามีสมาชิกพรรค หรือประชาชนที่สนับสนุนพรรคมาร่วมเดินรณรงค์หาเสียงกับผู้สมัคร ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการหาเสียงทั่วไป ถ้าดำเนินการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในลักษณะนี้ ก็จำเป็นต้องแจ้ง กกต. ตามข้อ 16 ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพราะประชาชนที่มาช่วยหาเสียงจำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากให้ กกต. พิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมา อย่างน้อย กกต. ควรใช้หลักเกณฑ์ของการใช้จ่ายเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งให้เป็นบรรทัดฐาน และรายละเอียดปลีกย่อย ต้องดูเป็นกรณีไป

 

พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้ กกต. ตั้งหน่วยงานตอบข้อสงสัยของพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร เพื่อให้คงบรรยากาศความคึกคักในการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะปัจจุบันในการติดต่อสอบถาม กกต. ถึงระเบียบต่างๆ กกต. มักจะให้ทำเป็นหนังสือ บางครั้งทำให้การตอบใช้เวลามากจนอาจทำให้เลยช่วงเวลาในการหาเสียงไป