เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“ราเมศ” เรียกร้อง กกต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

 

28 มี.ค. 2562 นายราเมศ รัตนะเชวง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่า กกต. จะต้องเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส กับทุกพรรคการเมือง และเป็นการป้องกันการทุจริต โดยย้ำว่าการแถลงเรื่องนี้เพื่อให้ กกต. มีกรอบในการพิจารณาแต่งตั้ง และไม่ได้เป็นการพูดให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์เพียงพรรคเดียว แต่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส กับทุกพรรคการเมือง

 

                นายราเมศกล่าวว่าเหตุที่ต้องการให้ กกต. เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ข้อที่ 26 ที่กำหนดไว้ว่า ให้ทาง กกต. แต่งตั้งจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ทำหน้าที่ประจำหน่วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 5 คน ต่อหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้เลือกตั้งเกิน 800 คน ก็ให้ตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 1 คนต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100 คน โดยหลักเกณฑ์ของ กกต. นี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

                ทั้งนี้ทางพรรคฯ ได้เตรียมทำหนังสือเพื่อยื่นต่อประธาน กกต. โดยได้ระบุเหตุผลไว้ว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง พรรคการเมืองทุกพรรค มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีใครบ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ

 

                “ตามหลักกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง ไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใดมาใช้อำนาจรัฐ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เห็นรายชื่อ และมีสิทธิ์คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือเตรียมตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวได้ ดังนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นไปเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง” นายราเมศกล่าวและว่า

 

ทางพรรคฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่เป็นไปตามหลักกฎหมาย และคิดว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทุจริต เที่ยงธรรม          

               

นอกจากนี้นายราเมศยังแสดงความเป็นห่วงเนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักร มีจำนวนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 2.6 ล้านคน เมื่อมีจำนวนมากขนาดนี้กระบวนการในการลงคะแนน กระบวนการในการเก็บบัตรเลือกเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนนพร้อมกันในวันเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. นั้น ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ

 

                ฉะนั้นทาง กกต. ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่นกรณีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร ก็ควรเปิดเผยว่าจะมีวิธีการดำเนินการลักษณะใด เมื่อเคลื่อนย้ายไปแล้ว ไปเก็บ ณ สถานที่ใด ก็เป็นสิทธิ์ของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขตที่ควรจะได้รับทราบว่าคะแนนเสียง 2 ล้านกว่าเสียงที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครแต่ละเขตนั้นเก็บไว้ในสถานที่ใด

 

                และยิ่งกว่านั้นกระบวนการจะต้องโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม คือ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้านี้ จะต้องมีการลายมือชื่อประทับไว้เพื่อให้เห็นว่า หีบ หรือบัตรเลือกตั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปอีกที่ ไม่มีการนำบัตรเลือกตั้งจากที่อื่นมาใส่ในหีบบัตรที่ได้บรรจุบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านี้แล้ว หลักการต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักการที่ควรจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย