เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ประชาธิปัตย์ ยืนยันเป็นพรรคที่เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคง ทั้งอุดมการณ์ นโยบายและทางปฏิบัติ 

23 พ.ค.2562 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ม.จ.จุลเจิม ยุคล กล่าวพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์โยงไปถึงการกระจายอำนาจการปกครอง โดยการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการล้มล้างราชอาณาจักรไทย แบ่งแยกประเทศออกเป็นหลายรัฐและเป็นการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า 
ต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กของท่านนั้นเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าพรรคฯ เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงทั้งในนโยบายและทางปฏิบัติ อุดมการณ์พรรคตั้งแต่เริ่มต้นระบุไว้ชัดว่าพรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือและนิยมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ส่วนหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นหลักการที่คิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนได้มีส่วนร่วม และแนวนโยบายก็ยังได้ระบุไว้ชัดว่าการกระจายอำนาจจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายอยู่ภายใต้รัฐบาลส่วนกลาง องค์กรอิสระและศาล เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
การดำเนินการทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะเวลาที่ผ่านมา 73 ปี เป็นข้อเท็จจริงยืนยันถึงวิถีการดำเนินการทางการเมืองอันบริสุทธิ์เสมอมา