เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ที่ประชุมร่วม กก.บห. และ ส.ส. “ประชาธิปัตย์” เห็นชอบ เสนอชื่อ “นายชวน หลีกภัย” เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประเทศได้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักแก่บ้านเมือง

24 พ.ค.2562 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. ของพรรคฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งการประชุมนี้มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาการประสานงานทางการเมืองนั้น เมื่อเวลา 19.45 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ตามข้อบังคับพรรคฯ เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (23 พ.ค.) ซึ่งมีมติที่สำคัญคือ การอาสาเป็นผู้นำทางฝ่ายนิติบัญญัติ

ดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ชื่อ นายชวน หลีกภัย

และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ทุกอย่างได้ดำเนินการตามกระบวนการตามข้อบังคับทุกประการ และที่ประชุมร่วมฯ ก็ได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ นายชวน หลีกภัย เพื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมให้ความเห็นว่าเพื่อให้มีบุคคลที่เป็นหลักให้กับบ้านเมือง อีกทั้งนายชวน หลีกภัย เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ประชุมจึงมีความเห็นชอบร่วมกัน