เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ประกวดตราสัญลักษณ์ “ยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat)”

      พรรคประชาธิปัตย์โดยคณะกรรมการกิจการเยาวชนขอเชิญทุกท่านออกแบบตราสัญลักษณ์ “ยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat)” ส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ “ยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat)” ที่สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 2. เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

      นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 35 ปี ยกเว้นคณะกรรมการการจัดประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์

 1. สื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ ทีมและอุดมการณ์ที่ทันสมัย
 2. รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย
 3. สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 4. มีคำบรรยายแนวคิดของงานออกแบบสั้นๆ ไม่เกิน 10 บรรทัด
 5. ผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 6. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และไม่เคยส่งประกวดมาก่อน
 7. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 8. ลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการประกวดเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 
 9. ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg
 10. ส่งผลงานพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Logo4Democrat@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งผลงานมาภายในวันที่ 31 ก.ค.62
 2. ประกาศผล วันที่ 7 ส.ค.62  ทาง www.facebook.com/DemocratPartyTH/
 3. มอบรางวัล วันที่ 14 ส.ค.62

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 2. รองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

Logo4Democrat@gmail.com