เมนูหลัก

เมนูย่อย

คนของเรา

คุณสามารถค้นหาคนของเราจากตัวเลือกด้านล่าง

16

นาย ธิติ มหบุญพาชัย

กำแพงเพชร เขต 1

อ.เมือง(เฉพาะต.ในเมือง/หนองปลิง/อ่างทอง/เทพนคร/นครชุม/คลองแม่ลาย/ธำมรงค์62160/นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล/วังทอง/ลานดอกไม้/คณฑี/ท่าขุนราม/นาบ่อคา/ทรงธรรม)62000

4

นาย สุขวิชชาญ มุสิกุล

กำแพงเพชร เขต 2

อ.พรานกระต่าย62110/ลานกระบือ62170/โกสัมพีนคร62000/ไทรงาม(เฉพาะต.มหาชัย/พานทอง/หนองคล้า/หนองทอง)62150/อ.เมือง(เฉพาะต.สระแก้ว)62000

2

นาย สำราญ ศรีแปงวงค์

กำแพงเพชร เขต 3

อ.คลองขลุง62120/คลองลาน62180/ปางศิลาทอง62120/อ.เมือง(เฉพาะต.ไตรตรึงษ์)62160

14

นาย พลเดช ศรีแปงวงค์

กำแพงเพชร เขต 4

อ.ขาณุวรลักษบุรี(ต.ยางสูง/ป่าพุทรา/แสนตอ62130)(ต.เกาะตาล/สลกบาตร/บ่อถ้ำ/ดอนแตง/วังชะพลู/โค้งไผ่/ปางมะค่า/วังหามแห62140)/บึงสามัคคี62210/ทรายทองวัฒนา62190/ไทรงาม(ยกเว้นต.มหาชัย/พานทอง/หนองคล้า/หนองทอง)62150

8

นาย ธวัชชัย อภิวงค์

เชียงราย เขต 1

อ.เมือง(ยกเว้นต.ท่าสาย/สันทราย/ป่าอ้อดอนชัย/ห้วยสัก/ดอยลาน)*(ต.เวียง/รอบเวียง/แม่กรณ์/ห้วยชมภู/ดอยฮาง)57000(ต.บ้านดู่/นางแล/แม่ข้าวต้ม/แม่ยาว/ริมกก/ท่าสุด)57100

13

นาย กฤษฏิ์ฏิพงษ์ นามวงศ์

เชียงราย เขต 2

(อ.แม่ลาว57250ต.โปงแพร่57000)/แม่สรวย57180/เวียงป่าเป้า(ต.สันสลี/เวียง/บ้านโป่ง/ป่างิ้ว57170)(ต.เวียงกาหลง/แม่เจดีย์/แม่เจดีย์ใหม่57260)

16

นาย ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

เชียงราย เขต 3

อ.พาน(ต.สันมะเค็ด/แม่อ้อ/ธารทอง/สันติสุข/ดอยงาม/หัวง้ม/เจริญเมือง/ป่าหุ่ง/ม่วงคำ/ทรายขาว/สันกลาง/เมืองพาน/เวียงห้าว)57120 (ต.แม่เย็น/ทานตะวัน)57280/เมือง(เฉพาะต.ท่าสาย/สันทราย/ป่าอ้อดอนชัย/ห้วนสัก/ดอยลาน)57000

12

นาย ทินกร แกล้วกล้า

เชียงราย เขต 4

อ.เทิง(ต.เวียง/งิ้ว/ตับเต่า/หงาว/สันทรายงาม)57160 (ต.ปล้อง/แม่ลอย/เชียงเคี่ยน/ศรีดอนไชย/หนองแรด)57230/ป่าแดด57190/เวียงชัย57210/เวียงเชียงรุ้ง57210

4

น.ส.มิรันตี บุญแก้ว

เชียงราย เขต 5

อ.เชียงของ57140/เวียงแก่น57310/ขุนตาล57340/พญาเม็งราย57290/เชียงแสน(เฉพาะต.แม่เงิน)57150

11

นาง สุภาพ ยาปะโลหิต

เชียงราย เขต 6

อ.แม่สาย(ต.แม่สาย/เกาะช้าง/โป่งผา/ศรีเมืองชุม/เวียงพางคำ/โป่งงาม)57130 (ต.ห้วยไคร้/บ้านด้าย)57220/เชียงแสน57150(ยกเว้นต.แม่เงิน)/อ.ดอยหลวง57110

12

นาย นำชัย อนันท์เดชา

เชียงราย เขต 7

อ.แม่จัน(ต.แม่จัน/ป่าซาง/สันทราย/ท่าข้าวเปลือก/ป่าตึง/ศรีค้ำ/จอมสวรรค์)57110 (ต.จันจว้า/จันจว้าใต้)57270 (ต.แม่คำ/แม่ไร่)57240/อ.แม่ฟ้าหลวง(ต.เทอดไทย/แม่ฟ้าหลวง)57240 (ต.แม่สลองใน/แม่สลองนอก)57110

11

นาย พรชัย จิตรนวเสถียร

เชียงใหม่ เขต 1

อ.เมือง (ต.ศรีภูมิ/พระสิงห์/ช้างคลาน/สุเทพ)50200 (ต.หายยา/แม่เหียะ/ป่าแดด)50100 (ต.ช้างม่อย/ช้างเผือก/ป่าตัน/สันผีเสื้อ)50300 (ต.วัดเกต/หนองหอย/ท่าศาลา/หนองป่าครั่ง/ฟ้าฮ่าม)50000

14

นาย วิวัฒน์ กิตติพรพานิช

เชียงใหม่ เขต 2

อ.สารภี 50140/หางดง 50230

14

นาย วีระวุฒิ เทพเรือง

เชียงใหม่ เขต 3

อ.สันกำแพง 50130 /ดอยสะเก็ด50220/แม่ออน50130

8

ดร.กัลยา แก้วมา

เชียงใหม่ เขต 4

อ.สันทราย(ต.สันทราย/หลวงสันทรายน้อย/สันพระเนตร/สันนาเม็ง/สันป่าเปา/หนองแหย่ง/หนองจ๊อม)50210 ยกเว้น หมู่ที่ 4 เฉพาะหมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่บ้านสีวลี 1,2 หมู่บ้านพฤกษาวารี หมู่บ้านชัยพฤกษ์ และหมู่บ้านชลลดา ต.หนองจ๊อม ใช้รหัสไปรษณีย์ 50290(ต.หนองหาร/แม่แฝก/แม่แฝกใหม่)50290 (ต.เมืองเล็น/ป่าไผ่)50210/อ.พร้าว50190/แม่แตง(เฉพาะต.แม่หอพระ)50150

15

ว่าที่ ร.ท.วิศธร เถาตระกูล

เชียงใหม่ เขต 5

อ.แม่ริม50180/สะเมิง50250/กัลยานิวัฒนา58130/แม่แตง50150(ยกเว้นต.แม่หอพระ) (ต.สบเปิง เฉพาะหมู่ที่ 2-9,12-13 ใช้รหัสไปรษณีย์ 50330

13

นาย วิศิษฏ์ วัชรินทร์

เชียงใหม่ เขต 6

อ.ไชยปราการ50320/เชียงดาว50170/เวียงแหง50350

15

นาย พรเลิศ ก๋าวินจันทร์

เชียงใหม่ เขต 7

อ.ฝาง(ต.เวียง/ม่อนปิ่น/แม่สูน/สันทราย/แม่คะ/โป่งน้ำร้อน)50110 (ต.แม่งอน/แม่ข่า)50320/อ.แม่อาย 50280

2

น.ส.วรณัน อ้นท้วม

เชียงใหม่ เขต 8

อ.สันป่าตอง50120/จอมทอง (ต.บ้านหลวง/ข่วงเปา/สบเตี๊ยะ/ดอยแก้ว) 50160 (ต.บ้านแปะ/แม่สอย)50240/แม่วาง50360/ดอยหล่อ50160

1

นาย นวพล คีรีรักษ์สกุล

เชียงใหม่ เขต 9

อ.ฮอด50240/แม่แจ่ม50270/อมก๋อย50310/ดอยเต่า50260

2

นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ

ตาก เขต 1

อ.เมือง63000/บ้านตาก63120(ยกเว้นต.ท้องฟ้า/เกาะตะเภา)/วังเจ้า63000/สามเงา63130

4

นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ตาก เขต 2

อ.แม่สอด63110(ยกเว้นต.แม่กาษา/ท่าสายลวด/แม่ปะ)พบพระ63160/อุ้มผาง63170

8

นาย ธนิตพล ไชยนันทน์

ตาก เขต 3

อ.แม่สอด(เฉพาะต.แม่กาษา/ท่าสายลวด/แม่ปะ) 63110 อ.แม่ระมาด63140/ท่าสองยาง63150/บ้านตาก(เฉพาะต.ท้องฟ้า/เกาะตะเภา)63120

11

นาย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร

นครสวรรค์ เขต 1

อ.เมือง(เฉพาะต.นครสวรรค์ตก/ต.นครสวรรค์ออก/ต.แควใหญ่(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)/ต.ปากน้ำโพ/วัดไทร/บางม่วง/บ้านมะเกลือ/บ้านแก่ง/บึงเสนาท 60000 (หนองกรด/หนองกระโดน)60240 อ.เก้าเลี้ยว(เฉพาะต.มหาโพธิ)60230 /อ.ลาดยาว(เฉพาะต.หนองยาว)60150

9

นาย นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา

นครสวรรค์ เขต 2

อ.เมือง60000(ยกเว้นต.นครสวรรค์ตก/นครสวรรค์ออก/แควใหญ่(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)/ต.ปากน้ำโพ/วัดไทร/บางม่วง/บ้านมะเกลือ/บ้านแก่ง/หนองกรด/หนองกระโดน/บึงเสนาท)/อ.พยุหะคีรี60130/โกรกพระ60170/ชุมแสง(เฉพาะต.ทับกฤชใต้)60250

6

นาย สมทรง นิลประยูร

นครสวรรค์ เขต 3

อ.บรรพตพิสัย 60180/ชุมแสง60120(ยกเว้นต.ทับกฤชใต้)/เก้าเลี้ยว60230(ยกเว้นต.มหาโพธิ)

12

นาย สมชาย เพ็ชรจินดา

นครสวรรค์ เขต 4

อ.หนองบัว60110/ไพศาลี60220(ยกเว้นต.ตะคร้อ/สำโรงชัย/โพธิ์ประสาท)/ท่าตะโก60160

11

นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์

นครสวรรค์ เขต 5

อ.ตาคลี(ต.ตาคลี/หัวหวาย/หนองโพ/หนองหม้อ)60140 (ต.ช่องแค/ห้วยหอม/สร้อยทอง/พรหมนิมิต)60210 (ต.จันเสน/ลาดทิพรส)60260/อ.ตากฟ้า 60190 /ไพศาลี60220(เฉพาะต.ตะคร้อ/สำโรงชัย/โพธิ์ประสาท)

3

น.ส.อุษา ธำรงค์ศักดิ์คุณ

นครสวรรค์ เขต 6

อ.ลาดยาว60150(ยกเว้นต.หนองยาว)/แม่วงก์60150/แม่เปิน60150/ชุมตาบง60150

9

นาย อดิศักดิ์ ภิมาลย์

น่าน เขต 1

อ.เมือง55000/ภูเพียง55000/ท่าวังผา55140

7

นาย จาตุรนต์ อินนาอัคราคุณ

น่าน เขต 2

อ.เวียงสา55110/นาน้อย55150/นาหมื่น55180/แม่จริม55170/บ้านหลวง55190/สันติสุข55210

6

นาย สำเริง แก้วเทพ

น่าน เขต 3

อ.ปัว55120/เชียงกลาง55160/สองแคว55160/บ่อเกลือ55220/เฉลิมพระเกียรติ55130/ ทุ่งช้าง55130

9

นาย อนุพงษ์ มาคำ

พะเยา เขต 1

อ.พะเยา56000/แม่ใจ56130

10

นาย กาจพล เอิบสุขสิริ

พะเยา เขต 2

อ.เชียงคำ56110/จุน56150/ภูซาง56110

12

นาย มนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล

พะเยา เขต 3

อ.ดอกคำใต้56120 /ภูกามยาว56000/ปง56140/เชียงม่วน56160

3

นาย อาวุธ เดชอุปการ

พิจิตร เขต 1

อ.เมือง66000(ต.หัวดง/ดงป่าคำ/ดงกลาง66170)ต.ฆะมัง เฉพาะหมู่ที่ 3-4, 7-9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 67170/อ.สามง่าม66140 / ต.กำแพงดิน 66220/อ.วชิรบารมี66140 / ต.หนองหลุม 66220

15

นาย บุญชอบ สากูต

พิจิตร เขต 2

อ.ตะพานหิน66110 /ต.วังหลุม 66150/ทับคล้อ(ต.ทับคล้อ/ท้ายทุ่ง 66150)(ต.เขาทราย/เขาเจ็ดลูก 66230)/ดงเจริญ66210/วังทรายพูน66180/สากเหล็ก66160

4

นาย ณรงค์ จักขุจันทร์

พิจิตร เขต 3

อ.โพทะเล66130/บางมูลนาก66120/บึงนาราง66130/โพธิ์ประทับช้าง66190

5

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

พิษณุโลก เขต 1

อ.เมือง65000(เฉพาะต.ในเมือง/อรัญญิก/วัดจันทร์/บ้านคลอง/พลายชุมพล/ท่าทอง/บึงพระ/วัดพริก65230/วังน้ำคู้65230)

2

นายธีระ อ่ำพูล

พิษณุโลก เขต 2

อ.พรหมพิราม(ต.พรหมพิราม/ท่าช้าง/มะตูม/หอกลอง/วังวน/หนองแขม/ทับยายเชียง) 65150(ต.วงฆ้อง/ศรีภิรมย์/ตลุกเทียม/มะต้อง/ดงประคำ)65180 /อ.เมือง(เฉพาะต.ไผ่ขอดอน/จอมทอง/มะขามสูง/ปากโทก/บ้านกร่าง/หัวรอ/สมอแข/ดอนทอง/บ้านป่า)65000

4

นายพงษ์มนู ทองหนัก

พิษณุโลก เขต 3

อ.วังทอง65130(บ้านกลาง/แก่งโสภา)65220/เนินมะปราง65190

10

น.ส.มุธิตา ทองคำนุช

พิษณุโลก เขต 4

อ.บางระกำ65140(ต.ชุมแสงสงคราม/คุยม่วง)65240/บางกระทุ่ม65110(ต.เนินกุ่ม/วัดตายม)65210/เมือง(เฉพาะต.งิ้วงาม65230/ท่าโพธิ์65000)

8

นายคณิศร มาดี

พิษณุโลก เขต 5

อ.นครไทย65120/วัดโบสถ์65160/ชาติตระการ65170

3

นาย ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล

เพชรบูรณ์ เขต 1

อ.เมือง(เฉพาะเทศบาลเมือง/เทศบาลต.นางั่ว/เทศบาลต.ท่าพล/ต.ท่าพล/สะเดียง6700/ป่าเลา6700/ดงมูลเหล็ก67000/บ้านโคก67000/บ้านห้วยใหญ่67000)/อ.เขาค้อ67270(ต.แคมป์สน/เช็กน้อย)67280/หล่มสัก(เฉพาะต.น้ำขุน/บุ่งน้ำเต้า/หนองไขว่/น้ำก้อ/บุ่งคล้า)671100

4

นาย ยุพราช บัวอินทร์

เพชรบูรณ์ เขต 2

อ.หล่มเก่า67120/น้ำหนาว67260/หล่มสัก(ยกเว้นต.น้ำชุน/บุ่งน้ำเต้า/หนองไขว่/ตำบลน้ำก้อ/บุ่งคล้า)67110

2

นาย ณัฐพล ภาคกุล

เพชรบูรณ์ เขต 3

อ.ชนแดน67150/วังโป่ง67240/อ.เมือง(เฉพาะเทศบาลต.วังชมภู/ต.วังชมภู67210/ห้วยสะแก67210/นาย67210ม/บ้านโตก67000/น้ำร้อน67000/ชอนไพร67000/ตะเบาะ67000/นาป่า67000)

4

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ สุดทำนอง

เพชรบูรณ์ เขต 4

อ.บึงสามพัน67160/ต.วังพิกุล67230/อ.หนองไผ่67140/ต.นาเฉลียง67220/เมืองเพชรบูรณ์(เฉพาะต.ระวิง)67210/วิเชียรบุรี(เฉพาะต.สามแยก)67130

9

นายคฑาเพชร แก่นแก้ว

เพชรบูรณ์ เขต 5

อ.ศรีเทพ67170/วิเชียรบุรี(ยกเว้นต.สามแยก)(ต.ท่าโรง/สระประดู่/สามแยก/โคกปรง/น้ำร้อน/บ่อรัง//บึงกระจับ/ยางสาว)67130 (ต.พุเตย/พุขาม/ภูน้ำหยด/ซับสมบูรณ์/วังใหญ่/ซับน้อย)67180

9

นาง ธนินจิตรา ศุภศิริ

แพร่ เขต 1

อ.เมือง54000/อ.สอง54120/ ร้องกวาง54140/หนองม่วงไข่54170

9

นาย คณาธิป มุดเจริญ

แพร่ เขต 2

อ.สูงเม่น54130/ต.เวียงทอง54000/เด่นชัย54110/อ.ลอง54150/วังชิ้น54160

15

นาย สมบัติ ยะสินธุ์

แม่ฮ่องสอน เขต 1

(ทั้งจังหวัด )อเมือง58000/อ.ขุมยวม 58140 /อ.ปาย 58130 /อ.แม่สะเรียง 58110 / อ.แม่ลาน้อย 58120 / อ.สบเมย 58110 / อ.ปางมะผ้า58150 /

2

นาง ขนิษฐา นิภาเกษม

ลำปาง เขต 1

อ.เมือง52000(ยกเว้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร/ต.พิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง/บ้านเสด็จ)/ต.พระบาท เฉพาะหมู่ที่ 4 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52220/อ.ห้างฉัตร 52190

8

น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์วรกุลกิจ

ลำปาง เขต 2

อ.งาว52110/วังเหนือ52140/แจ้ห่ม52120/เมืองปาน52240

4

นาย นิคม เชาว์กิตติโสภณ

ลำปาง เขต 3

อ.เมือง(เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นครต.พิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง/ต.บ้านเสด็จ)52000/อ.แม่เมาะ52220/ต.บ้านดง เฉพาะหมู่ที่ 4-6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52000 /แม่ทะ52150/ต.แม่ทะ เฉพาะหมู่ที่ 6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52220

11

นายญาณวรุตม์ ธรรมชาติ

ลำปาง เขต 4

อ.เกาะคา52130/เสริมงาม52210/สบปราบ52170/เถิน52160/ต.แม่วะ 52230/อ.แม่พริก52180

13

นาย ขยัน วิพรหมชัย

ลำพูน เขต 1

อ.เมือง51000 /(ต.อุโมงค์/ต.หนองข้างคืน)51150/อ.แม่ทา(ต.ทาปลาดุก/ทาสบเส้า)51140 (ต.ทากาศ/ทาขุมเงิน/ทาทุ่งหลวง/ทาแม่ลอบ)51170/อ.บ้านธิ 51180

11

พลตรีจิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์

ลำพูน เขต 2

อ.เวียงหนองล่อง51120/บ้านโฮ่ง51130/ทุ่งหัวช้าง51160/ลี้51110/ป่าซาง51120

6

นาย วิรัตน์ วิริยะพงษ์

สุโขทัย เขต 1

อ.เมือง(ต.ธานี/ปากแคว/ยางซ้าย/บ้านกล้วย/บ้านหลุม/ปากพระ)64000(ต.บ้านสวน/ตาลเตี้ย)64220(ต.เมืองเก่า/วังทองแดง)64210 /ศรีสำโรง64120/กงไกรลาศ(เฉพาะต.ไกรกลาง/ไกรใน/กกแรต/บ้านใหม่สุขเกษม)64170

4

นาย สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

สุโขทัย เขต 2

อ.ทุ่งเสลี่ยม(ต.บ้านใหม่ไชยมงคล/เขาแก้วศรีสมบูรณ์)64230(ต.ไทยชนะศึก/ทุ่งเสลี่ยม/กลางดง)24150/บ้านด่านลานหอย64140/คีรีมาศ64160/กงไกรลาศ(ยกเว้นต.ไกรกลาง/ไกรใน/กกแรต/บ้านใหม่สุขเกษม)64170

11

นาย โด่ง แสวงลาภ

สุโขทัย เขต 3

อ.ศรีสัชนาลัย64130/ศรีนคร64180/สวรรคโลก64110

3

นาย พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ

อุตรดิตถ์ เขต 1

อ.เมือง53000/ตรอน53140/ลับแล(ต.ศรีพนมมาศ/แม่พูล/นานกกก/ฝายหลวง/ชัยจุมพล)53130(ต.ไผ่ล้อม/ทุ่งยั้ง/ด่านแม่คำมัน)53210

3

นาย ประสิทธิ์ คลังสีดา

อุตรดิตถ์ เขต 2

อ.พิชัย53120/ทองแสนขัน53230/ท่าปลา53150 /ต.ร่วมจิต 53190/ต.หาดล้า เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 53190/น้ำปาด53110/ฟากท่า53160/บ้านโคก53180