เมนูหลัก

เมนูย่อย

คนของเรา

คุณสามารถค้นหาคนของเราจากตัวเลือกด้านล่าง

14

นายประสิทธิ์ แสงมณี

กาฬสินธุ์ เขต 1

1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2. อำเภอร่องคำ 3. อำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลเจ้าท่า และตำบลโพนงาม)

3

นายประวิทย์ ภูจ่าพล

กาฬสินธุ์ เขต 2

1. อำเภอยางตลาด 2. อำเภอฆ้องชัย 3. อำเภอกมลาไสย (ยกเว้นตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลเจ้าท่า และตำบลโพนงาม)

4

นายสัมพันธ์ ภูแป้ง

กาฬสินธุ์ เขต 3

1. อำเภอหนองกุงศรี 2. อำเภอห้วยเม็ก 3. อำเภอท่าคันโท 4. อำเภอสหัสขันธ์

5

นายชอบเรียน วงศ์ศิริ

กาฬสินธุ์ เขต 4

1. อำเภอสมเด็จ 2. อำเภอคำม่วง 3. อำเภอนามน 4. อำเภอสามชัย 5. อำเภอดอนจาน

2

นายชาญชนะ อินทรเสนา

กาฬสินธุ์ เขต 5

1. อำเภอกุฉินารายณ์ 2. อำเภอเขาวง 3. อำเภอนาคู 4. อำเภอห้วยผึ้ง

12

นายจิตติ เชิดชู

ขอนแก่น เขต 1

อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านเป็ด)

18

พ.ต.ท.ปฏิณญา วิเชฎฐพงษ์

ขอนแก่น เขต 2

1. อำเภอซำสูง 2.อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลศิลา ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลพระลับ ตำบลหนองตูม ตำบลท่าพระ ตำบลบึงเนียม ตำบลโคกสี ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน และตำบลแดงใหญ่)

8

นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน

ขอนแก่น เขต 3

1.อำเภอกระนวน 2.อำเภอน้ำพอง

35

พลชัย พิพิธวรกุล

ขอนแก่น เขต 4

1.อำเภอเขาสวนกวาง 2.อำเภออุบลรัตน์ 3.อำเภอฝาง 4.อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลบ้านค้อ ตำบลสำราญ ตำบลโนนท่อน และตำบลสาวะถี)

2

นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์

ขอนแก่น เขต 5

1.อำเภอหนองนาคำ 2.อำเภอภูเวียง 3.อำเภอเวียงเก่า 4.อำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

1

นายดิลกเทพ กุลน้อย

ขอนแก่น เขต 6

1.อำเภอชุมแพ 2.อำเภอผาม่าน 3.อำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

14

นายภูมิบดี วิเชฎฐพงษ์

ขอนแก่น เขต 7

1.อำเภอหนองเรือ 2.อำเภอมัญจาคีรี

9

นายพงศธร งานไว

ขอนแก่น เขต 8

1.อำเภอพล 2. อำเภอแวงน้อย 3.อำเภอแวงใหญ่ 4.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

17

นายนิติพัชร์ พิงคารักษ์

ขอนแก่น เขต 9

1.อำเภอหนองสองห้อง 2.อำเภอโนนศิลา 3.อำเภอชนบท 4.อำเภอเปือยน้อย

15

นายวีระ พลรักษา

ขอนแก่น เขต 10

1.อำเภอบ้านไผ่2.อำเภอบ้านแฮด 3.อำเภอพระยืน

12

น.ส.นัฏฐิกา โล่ห์วีระ

ชัยภูมิ เขต 1

อำเภอเมืองชัยภูมิ

10

นายไถง ครอบบัวบาน

ชัยภูมิ เขต 2

1.อำเภอจัตุรัส 2.อำเภอเนินสง่า 3. อำเภอบ้านเขว้า 4.อำเภอหนองบัวระเหว

8

นายกฤษณ์ดนัย หมู่สะแก

ชัยภูมิ เขต 3

1.อำเภอเทพสถิต 2.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 3.อำเภอภักดีชุมพล 4.อำเภอซับใหญ่

1

นายชยนนท์ คำเบ้า

ชัยภูมิ เขต 4

1.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2.อำเภอหนองบัวแดง

3

นายเสถียร เที่ยงตรง

ชัยภูมิ เขต 5

1.อำเภอภูเขียว 2.อำเภอคอนสาร

10

นายสากล มาชัยภูมิ

ชัยภูมิ เขต 6

1.อำเภอแก้งคร้อ 2.อำเภอคอนสวรรค์ 3.อำเภอบ้านแท่น

18

นายสุริน ไตริน

นครพนม เขต 1

1. อำเภอศรีสงคราม 2. อำเภอนาหว้า 3.อำเภอบ้านแพง 4. อำเภอนาทม

8

นายธเทวินทร์ ตติยะรัตน์ดิลก

นครพนม เขต 2

1. อำเภอท่าอุเทน 2. อำเภอโพนสวรรค์ 3. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลท่าค้อ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ และตำบลอาจสามารถ)

8

นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข

นครพนม เขต 3

1. อำเภอธาตุพนม 2. อำเภอเรณูนคร 3. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลนาทราย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลโพธิ์ตาก)

7

นายธงชัย นายกชน

นครพนม เขต 4

1. อำเภอนาแก 2. อำเภอปลาปาก 3. อำเภอวังยาง 4. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ อำเภอบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว)

13

นายชุบ ชัยฤทธิไชย

นครราชสีมา เขต 1

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองจะบก ตำบลโพธิ์กลาง และตำบลหนองไผ่ล้อม)

5

น.ส.ณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์

นครราชสีมา เขต 2

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลจอหอ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหมื่นไวย ตำบลโคกสูง ตำบลพุดซา ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหน่องกระทุ่ม ตำบลตลาด ตำบลสี่มุม ตำบลหมองไข่น้ำ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลมะเริง ตำบลพลกรัง ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลปรุใหญ่)

17

นายเกษม รังสุวรรณ์

นครราชสีมา เขต 3

1.อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ 3.อำเภอสีคิ้ว (เฉพาะตำบลสีคิ้ว ตำบลบัวขาว ตำบลหนองน้ำใส ตำบลคลองไผ่ ตำบลมิตรภาพ และตำบลหนองหญ้าขาว)

13

นายจรัญ เสาวกุล

นครราชสีมา เขต 4

1.อำเภอโนนสูง 2.อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลกำปัง ตำบลถนนโพธิ์ ตำบลสำโรง ตำบลด่านจาก และตำบลมะค่า) 3.อำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลชีวาน)

2

นายสิทธิชัย เจริญใจ

นครราชสีมา เขต 5

1.อำเภอบัวใหญ่ 2.อำเภอแก้งสนามนาง 3.อำเภอบัวลาย 4.อำเภอสีดา 5.อำเภอบ้านเหลื่อม

16

นายประสพ หวังล้อมกลาง

นครราชสีมา เขต 6

1.อำเภอประทาย 2.อำเภอโนนแดง 3.อำเภอเมืองยาง 4.อำเภอลำทะเมนชัย 5.อำเภอคง (เฉพาะตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์ และตำบลตาจั่น)

5

นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์

นครราชสีมา เขต 7

1.อำเภอชุมพวง 2.อำเภถพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลชีวาน)

10

นายนิธิศ บุญมีศิริทิพงศ์

นครราชสีมา เขต 8

1.อำเภอห้วยแถลง 2.อำเภอจักราช 3.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

1

นายจำนงค์ กันสำโรง

นครราชสีมา เขต 9

1.อำเภอโชคชัย 2.อำเภอหนองบุญมาก 3.อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหัวทะเล ตำบลหนองระเวียง และตำบลพะเนา)

14

นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์

นครราชสีมา เขต 10

1.อำเภอครบุรี 2.อำเภอเสิงสาง 3.อำเภอวังน้ำเขียว (เฉพาะตำบลวังน้ำเขียว และตำบลไทยสามัคคี)

7

นายฉัตรบรรจง เพชรจีนาพะเนา

นครราชสีมา เขต 11

1.อำเภอปักธงชัย 2.อำเภอวังน้ำเขียว (ยำเว้นตำบลวังน้ำเขียว และตำบลไทยสามัคคี) 3.อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองบังศาลา และตำบลไชยมงคล) 4.อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังกะทะ)

6

นายสุชาติ อำนวยมงคลพร

นครราชสีมา เขต 12

อำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลวังกะทะ)

7

จ.ส.ต.เฉลิม เทียนขุนทด

นครราชสีมา เขต 13

1.อำเภอด่านขุนทด 2.อำเภอเทพารักษ์ 3.อำเภอสีคิ้ว (ยกเว้นตำบลสีคิ้ว ตำบลบัวขาว ตำบลหนองน้ำใส ตำบลคลองไผ่ ตำบลมิตรภาพ และตำบลหนองหญ้าขาว)

12

นายสิทธิพงษ์ ระหาญนอก

นครราชสีมา เขต 14

1.อำเภอขามสะแกแสง 2.อำเภอพระทองคำ 3.อำเภอคง (ยกเว้นตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์ และตำบลตาจั่น) 4.อำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลกำปัง ตำบลถนนโพธิ์ ตำบลสำโรง ตำบลด่านจาก และตำบลมะค่า)

14

นายปรวรรษ หวายฤทธิ์

บึงกาฬ เขต 1

1.อำเภอเมืองบึงกาฬ 2.อำเภอโซ่พิสัย 3. อำเภอปากคาด 4.อำเภอบุ่งคล้า

1

นายวินัย ติยะบุตร

บึงกาฬ เขต 2

1.อำเภอเซกา

9

นายชาญชัย โตพฤษา

บุรีรัมย์ เขต 1

1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลกลันทา)

6

นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน

บุรีรัมย์ เขต 2

1. อำเภอสตึก 2. อำเภอบ้านด่าน 3. อำเภอแคนดง 4. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลกลันทา)

3

นายสมคิด สินไธสง

บุรีรัมย์ เขต 3

1. อำเภอคูเมือง 2. อำเภอพุทไธสง 3. อำเภอนาโพธิ์ 4. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 5. อำเภอลำปลายมาศ (เฉพาะตำบลโคกสะอาดและตำบลเมืองแฝก)

16

นายปริวัชร มณีเติม

บุรีรัมย์ เขต 4

1. อำเภอหนองหงส์ 2. อำเภอชำนิ 3. อำเภอลำปลายมาศ (ยกเว้นตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก)

10

นายประเสริฐ เครือศรี

บุรีรัมย์ เขต 5

1. อำเภอกระสัง 2. อำเภอพลับพลาชัย 3. อำเภอห้วยราช 4. อำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)

7

นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์

บุรีรัมย์ เขต 6

1. อำเภอหนองกี่ 2. อำเภอโนนสุวรรณ 3. อำเภอนางรอง (ยกเว้นตำบลทรัพย์พระยา และตำบลชุมแสง)

9

นายภูมิสิทธิ์ มาประจง

บุรีรัมย์ เขต 7

1. อำเภอบ้านกรวด 2. อำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล)

6

นายสันติ โรจน์สุกิจ

บุรีรัมย์ เขต 8

1. อำเภอละหานทาย 2. อำเภอปะคำ 3. อำเภอโนนดินแดง 4. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5. อำเภอนางรอง (เฉพาะตำบลทรัพย์พระยา และตำบลชุมแสง)

8

นายเชวงศักดิ์ พลลาภ

มหาสารคาม เขต 1

1. อำเภอเมืองมหาสารคาม 2. อำเภอแกดำ 3. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)

13

นายนิพนธ์ วงศ์พัฒน์

มหาสารคาม เขต 2

1. อำเภอวาปีปทุม 2. อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)

13

น.ส.กมลวรรณ มณีศรี

มหาสารคาม เขต 3

1. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 2. อำเภอยางสีสุราช 3. อำเภอนาดูน 4. อำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลสำโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ)

12

นายเศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท

มหาสารคาม เขต 4

1. อำเภอกุดรัง 2. อำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ) 3. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย ตำบลวังยาว ตำบลเขวาไร่ ตำบลแพง ตำบลหนองเหล็ก ตำบลเหล่า ตำบลหนองบอน ตำบลโพนงาม ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลหนองกุงสวรรค์ และตำบลดอนกลาง) 4. อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)

2

นายจุลจักร กองพลพรหม

มหาสารคาม เขต 5

1. อำเภอกันทรวิชัย 2. อำเภอเชียงยืน 3. อำเภอชื่นชม 4. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลแห่ใต้ ตำบลเลิงใต้ และตำบลเขื่อน)

18

น.ส.สุภัชชา ศรีสุข

มุกดาหาร เขต 1

1. อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคำอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคำป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) 2. อำเภอดอนตาล 3. อำเภอหว้านใหญ่

10

นายธนรัตน์ จูมแพง

มุกดาหาร เขต 2

1. อำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคำอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคำป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) 2. อำเภอคำชะอี 3. อำเภอนิคมคำสร้อย 4. อำเภอดงหลวง 5. อำเภอหนองสูง

7

นางศรีสอางค์ เพิ่มพูล

ยโสธร เขต 1

1. อำเภอเมืองยโสธร 2. อำเภอทรายมูล 3. อำเภอป่าติ้ว (เฉพาะตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) 4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะตำบลทุ่งมน)

2

นายกริชเพชร พลศรี

ยโสธร เขต 2

1. อำเภอคำเขื่อนแก้ว (ยกเว้นตำบลทุ่งมน) 2. อำเภอมหาชนะชัย 3. อำเภอค้อวัง 4. อำเภอป่าติ้ว (ยกเว้นตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) 5.อำเภอไทยเจริญ (เฉพาะตำบลน้ำคำ และตำบลคำไผ่)

6

นายนคร ศรีมันตะ

ยโสธร เขต 3

1. อำเภอเลิงนกทา 2. อำเภอกุดชุม 3. อำเภอไทยเจริญ (ยกเว้นตำบลน้ำคำ และตำบลคำไผ่)

17

นางสาวนภาพร พวงช้อย

ร้อยเอ็ด เขต 1

1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. อำเภอศรีสมเด็จ

6

นายทินกร อ่อนประทุม

ร้อยเอ็ด เขต 2

1. อำเภอโพธิ์ชัย 2.อำเภอจังหาร 3.อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ ตำบลหนองพอก ตำบลมะอึ ตำบลอุ้มเม้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลไพศาล ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร)

10

นายณรงค์ นาทองคำ

ร้อยเอ็ด เขต 3

1. อำเภอโพนทอง 2. อำเภอเมยวดี 3. อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลบึงงาม ตำบลผาน้ำย้อย ตำบลโคกสว่าง ตำบลกกโพธิ์ และตำบลรอบเมือง)

16

น.ส.อัญชิสา สีสาร

ร้อยเอ็ด เขต 4

1. อำเภอเสลภูมิ 2. อำเภอทุ่งเขาหลวง 3. อำเภอธวัชบุรี (ยกเว้นตำบลธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ ตำบลหนองพอก ตำบลมะอึ ตำบลอุ้มเม้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลไพศาล ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร) 4.อำเภอหนองพอก (ยกเว้นตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลบึงงาม ตำบลผาน้ำย้อย ตำบลโคกสว่าง ตำบลกกโพธิ์ และตำบลรอบเมือง) 5. อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลบ้านแจ้ง และตำบลโพนเมือง)

5

นายจิรายุ มณีพันธ์

ร้อยเอ็ด เขต 5

1. อำเภอพนมไพร 2. อำเภอหนองฮี 3. อำเภอโพนทราย 4. อำเภออาจสามารพ (ยกเว้นตำบลบ้านแจ้ง และตำบลโพนเมือง)

19

น.ส.จันทรพร ขันโมลี

ร้อยเอ็ด เขต 6

1. อำเภอสุวรรณภูมิ 2. อำเภอเมืองสรวง 3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง ตำบลดงกลาง ตำบลป่าสังข์ ตำบลน้ำใส และตำบลศรีโคตร)

4

นายมงคล เทพจรรยา

ร้อยเอ็ด เขต 7

1. อำเภอเกษตรวิสัย 2. อำเภอปทุมรัตต์ 3.อำเภอจตุรพักตรพิมาน (ยกเว้นตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง ตำบลดงกลาง ตำบลป่าสังข์ ตำบลน้ำใส และตำบลศรีโคตร)

7

นายยงยุทธ ทิพรส

เลย เขต 1

1.อำเภอเมืองเลย 2.อำเภอปากชม 3.อำเภอนาด้วง 4.อำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลเอราวัณ และตำบลผาอินทร์แปลง)

14

นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง

เลย เขต 2

1.อำเภอหนองหิน 2.อำเภอภูหลวง 3.อำเภอภูกะดึง 4.อำเภอผาขาว 5. อำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลวังสะพุง ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลผาปิ้ง ตำบลโคกขมิ้น และตำบลศรีสงคราม) 6.อำเภอเอราวัณ (ยกเว้นตำบลเอราวัณ และตำบลผาอินทร์แปลง)

16

นายอดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร

เลย เขต 3

1.อำเภอแห้ว 2.อำเภอด้านซ้าย 3.อำเภอภูเรือ 4.อำเภอท่าลี่ 5.อำเภอเชียงคาน(ยกเว้นตำบลวังสะพุง ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลผาปิ้งจำบลโคกขมิ้น และตำบลศรีสงคราม)

7

ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา

ศรีสะเกษ เขต 1

1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2. อำเภอวังหิน

4

นายจันทร์ทา เทวา

ศรีสะเกษ เขต 2

1. อำเภอกันทรารมย์ 2. อำเภอโนนคูณ 3. อำเภอน้ำเกลี้ยง

12

นายบุญคง วิลัยเลิศ

ศรีสะเกษ เขต 3

1. อำเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตำบลภูเงิน) 2. อำเภอเบญจลักษ์ 3. อำเภอศรีรัตนะ 4. อำเภอพยุห์ 5. อำเภอไพรบึง

8

นายกิติศักดิ์ พ้นภัย

ศรีสะเกษ เขต 4

อำเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)

4

นายศุภชัย เลาหวิวัฒน์

ศรีสะเกษ เขต 5

1. อำเภอขุนหาญ 2. อำเภอภูสิงห์ 3. อำเภอขุขันธ์ (เฉพาะตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลสรีตระกูล และตำบลตาอุด)

10

น.ส.มยุรี ศรีวิพัฒน์

ศรีสะเกษ เขต 6

1. อำเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลสรีตระกูล และตำบลตาอุด) 2. อำเภอปราค์กู่ (ยกเว้นตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม)

12

นายนิมิตร จินาวัลย์

ศรีสะเกษ เขต 7

1. อำเภออุทุมพรพิสัย 2. อำเภอห้วยทับทัน 3. อำเภอปราค์กู่ (เฉพาะตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม) 4. อำเภอเมืองจันทร์

12

นายธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา

ศรีสะเกษ เขต 8

1. อำเภอราษีไศล 2. อำเภอยางชุมน้อย 3. อำเภอศิลาลาด 4. อำเภอบึงบูรพ์ 5. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

4

นางยุพาวรรณ จักรพิมพ์

สกลนคร เขต 1

อำเภอเมืองสกลนคร

3

นายอนุชิตชัย ชมภูราช

สกลนคร เขต 2

1. อำเภอกุสุมาลย์ 2. อำเภอโพนนาแก้ว 3. อำเภอโคกศรีสุพรรณ 4. อำเภอเต่างอย 5. อำเภอภูพาน

5

นายสุรศักดิ์ เดชโอม

สกลนคร เขต 3

1. อำเภอพังโคน 2. อำเภอวาริชภูมิ 3. อำเภอส่องดาว 4. อำเภอนิคมน้ำอูน 5. อำเภอกุดบาก

5

จ่าอากาศเอกประธาน สุทธิคีรี

สกลนคร เขต 4

1. อำเภอสว่างแดนดิน 2. อำเภอเจริญศิลป์

1

นายบุญรักษา พรมวัง

สกลนคร เขต 5

1. อำเภอวานรนิวาส 2. อำเภอบ้านม่วง

4

นายธนดล จำรักษา

สกลนคร เขต 6

1. อำเภอพรรณานิคม 2. อำเภออากาศอำนวย 3. อำเภอคำตากล้า

10

นายคำสิงห์ ชอบมี

สุรินทร์ เขต 1

1. อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลเทนมีย์ ตำบลตระแสง ตำบลตาอ็อง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลคอโค ตำบลนอกเมือง และตำบลสำโรง) 2. อำเภอลำดวน (ยกเว้นตำบลตรำดม) 3. อำเภอปราสาท (เฉพาะตำบลบ้านไทร ตำบลทมอ ตำบลไพล ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งมน ตำบลสมุด และตำบลปะทัดบุ)

12

นางทัศนาวลัย โสวภาค บุษรา

สุรินทร์ เขต 2

1. อำเภอเขวาสินรินทร์ 2. อำเภอเมืองสุรินทร์ (ยกเว้นตำบลเทนมีย์ ตำบลตระแสง ตำบลตาอ็อง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลคอโค ตำบลนอกเมือง และตำบลสำโรง) 3. อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลช่างปี่ และตำบลจารพัต)

10

นายองอาจ โสระถาวร

สุรินทร์ เขต 3

1. อำเภอจอมพระ 2. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลสนม ตำบลหนองระฆัง ตำบลนานวน ตำบลแคน และตำบลหนองอียอ) 3. อำเภอโนนนารายณ์ 4. อำเภอท่าตูม (เฉพาะตำบลเมืองแก ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี ตำบลบัวโคก และตำบลกระโพ) 5. อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลหนองบัวบาน ตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง)

4

ดร.ยรรยง ผิวอ่อน

สุรินทร์ เขต 4

1. อำเภอชุมพลบุรี 2. อำเภอท่าตูม (ยกเว้นตำบลเมืองแก ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี ตำบลบัวโคก และตำบลกระโพ) 3. อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลหนองบัวบาน ตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง) 4. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลโพนโก)

9

นายภูมิสิน การะเวก

สุรินทร์ เขต 5

1. อำเภอสำโรงทาบ 2. อำเภอศีขรภูมิ (ยกเว้นตำบลช่างปี่ และตำบลจารพัต) 3. อำเภอศรีณรงค์ (เฉพาะตำบลตรวจ และตำบลแจนแวน) 4. อำเภอลำดวน (เฉพาะตำบลตรำดม) 5. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลหัวงัว)

7

นายไพบูลย์ ศิริมา

สุรินทร์ เขต 6

1. อำเภอบัวเชด 2. อำเภอสังขะ 3. อำเภอศรีณรงค์ (ยกเว้นตำบลตรวจ และตำบลแจนแวน)

1

นายทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน

สุรินทร์ เขต 7

1. อำเภอกาบเชิง 2. อำเภอพนมดงรัก 3. อำเภอปราสาท (ยกเว้นตำบลบ้านไทร ตำบลทมอ ตำบลไพล ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งมน ตำบลสมุด และตำบลปะทัดบุ)

15

น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ

หนองคาย เขต 1

1.อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก)2.อำเภอสระโคร 3.อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

1

นายธงชัย กึ่งมาตย์

หนองคาย เขต 2

1.อำเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว 2.อำเภอรัตนวาปี 3. อำเภอเฝ้าไร่

13

นายสุรชัย ทิพยมาตร์

หนองคาย เขต 3

1.อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก)2.อำเภอท่าบ่อ 3.อำเภอศรีเชียงใหม่ 4.อำเภอโพธิ์ตาก 5.อำเภอสังคม

1

นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง

หนองบัวลำภู เขต 1

1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. อำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลกุดดู่ ตำบลโนนสัง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)

20

นายอนันต์ ลือนาม

หนองบัวลำภู เขต 2

1. อำเภอศรีบุญเรือง 2. อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลกุดดู่ ตำบลโนนสัง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)

16

นางวราภรณ์ กองผาพา

หนองบัวลำภู เขต 3

1. อำเภอนากลาง 2. อำเภอสุวรรณคูหา 3. อำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

15

น.ส.ธนชาภา จันทวารา

อำนาจเจริญ เขต 1

1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 2. อำเภอหัวตะพาน

16

นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น

อำนาจเจริญ เขต 2

1. อำเภอปทุมราชวงศา 2. อำเภอลืออำนาจ 3. อำเภอชานุมาน 4. อำเภอเสนางคนิคม 5. อำเภอพนา

3

นายเรวัตร์ ตึงตระกูล

อุดรธานี เขต 1

อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลตำบลหนองบัว และตำบลนาดี)

3

นายวราเทพ จันทพันธ์

อุดรธานี เขต 2

1. อำเภอเพ็ญ 2. อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว) ตำบลนาข่า ตำบลนากว้าง ตำบลกุดสระ ตำบลหนองบัว ตำบลสามพร้าว ตำบลหมูม่น และเทศบาลตำบลนาข่า) 3.อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย)

11

นางราณี นิวงศ์ษา

อุดรธานี เขต 3

1.อำเภอบ้านดุง 2. อำเภอทุ่งฝน 3.อำเภอสร้างคอม 4. อำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลนาทราย)

6

นายทรงกิตติ สุวรรณทอง

อุดรธานี เขต 4

1.อำเภอหนองหาน 2.อำเภอประจักษ์ศิลาปาคม 3.อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลโนนสูง ตำบลหมองนาคำ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบล หนองขอนกว้าง และเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ)

11

น.ส.มลิวรรณ แก้วสุข

อุดรธานี เขต 5

1.อำเภอวังสามหมอ 2.อำเภอศรีธาตุ 3.อำเภอไชยวาน 4.อำเภอกู่แก้ว 5.อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลสีออ เทศบาลตำบลเวียงคำ และตำบลท่าลี่)

16

นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์

อุดรธานี เขต 6

1.อำเภอหนองแสง 2.อำเภอโนนสะอาด 3.อำเภอกุมวภวาปี (ยกเว้นตำบลสีออ เทศบาลตำบลเวียงคำ และตำบลท่าลี่) 4.อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านจั่น เทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านตาด)

3

น.ส.โอฬารีย์ หลักคำ

อุดรธานี เขต 7

1.อำเภอกุดจับ 2.อำเภอหนองวัวซอ 3.อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหมองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลเชียงพิณ ตำบลเชียงยืน ตำบลบ้านเลื่อม และเทศบาลตำบลนิคมวงเคราะห์)

1

นายชาติชาย จันทร์สวย

อุดรธานี เขต 8

1. อำเภอบ้านผือ 2.อำเภอน้ำโสม 3.อำเภอนายูง

1

นายปรเมษฐ์ ศรีหล้า

อุบลราชธานี เขต 1

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลกระโสบ และตำบลกุดลาด)

6

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร

อุบลราชธานี เขต 2

1. อำเภอเขื่องใน 2.อำเภอม่วงสามสิบ

28

เทคนิค เรืองแสน

อุบลราชธานี เขต 3

1.อำเภอวารินชำราบ 2.อำเภอนาเยีย

1

นายกำพล เติมต้น

อุบลราชธานี เขต 4

อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)

9

นายบุญสอน สามัคคี

อุบลราชธานี เขต 5

1. อำเภอตระการพืชผล 2.อำเภอกุดข้าวปุ้น 3.อำเภอเหล่าเสือโก้ก

5

นายวีระ รูปคม

อุบลราชธานี เขต 6

1. อำเภอเขมราฐ 2. อำเภอโพธิ์ไทร 3.อำเภอนาตาล 4. อำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตำบลนาเลิน และตำบลหนามแท่ง)

1

นายปรีชญา ฉ่ำมณี

อุบลราชธานี เขต 7

1. อำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตำบลนาเลิน และตำบลหนามแท่ง) 2. อำเภอโขงเจียม 3. อำเภอตาลสุม 4. อำเภอดอนมดแดง 5.อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลกระโสบ และตำบลกุดลาด)

13

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย

อุบลราชธานี เขต 8

1. อำเภอพิบูลมังสาหาร 2.สว่างวีระวงศ์ 3. อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย)

8

นายนิคม พระเมเด

อุบลราชธานี เขต 9

1. อำเภอบุณฑริก 2. อำเภอนาจะหลวย 3. อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย)

9

นายนาวิน ลาธุลี

อุบลราชธานี เขต 10

1. อำเภอน้ำยืน 2. อำเภอน้ำขุ่น 3. อำเภอทุ่งศรีอุดม 4. อำเภอสำโรง 5. อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)