เมนูหลัก

เมนูย่อย

คนของเรา

คุณสามารถค้นหาคนของเราจากตัวเลือกด้านล่าง

18

นายสาคร เกี่ยวข้อง

กระบี่ เขต 1

1. อำเภอเมืองกระบี่ 81000 2. อำเภออ่าวลึก 81110 3. อำเภอปลายพระยา 81160 4. อำเภอเขาพนม 81140 (เฉพาะตำบลหน้าเขา 81140 และตำบลเขาดิน 81140)

13

นายสุชีน เอ่งฉ้วน

กระบี่ เขต 2

1. อำเภอเหนือคลอง 81130 2. อำเภอคลองท่อม 81120 3. อำเภอเกาะลันตา 81150 4. อำเภอลำทับ 81120 5. อำเภอเขาพนม 81140 (ยกเว้นตำบลหน้าเขา 81140 และตำบลเขาดิน 81140)

7

นายชุมพล จุลใส

ชุมพร เขต 1

1. อำเภอเมืองชุมพร 86000 (ยกเว้นตำบลวังใหม่ 86190 ตำบลบ้านนา 86190 ตำบลหาดพันไกร 86000 ตำบลบางลึก 86000 และตำบลถ้ำสิงห์ 86100) 2.อำเภอสวี 86130 (ยกเว้นตำบลเขาทะลุ 86000 และตำบลเขาค่าย 86000)

8

นายสราวุธ อ่อนละมัย

ชุมพร เขต 2

1. อำเภอเมืองชุมพร 86000 (เฉพาะตำบลวังใหม่ 86190 ตำบลบ้านนา 86190 ตำบลหาดพันไกร 86000 ตำบลบางลึก 86000 และตำบลถ้ำสิงห์ 86100 2. อำเภอท่าแซะ 86140 3. อำเภอปะทิว 86160

8

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

ชุมพร เขต 3

1. อำเภอสวี 86130 (เฉพาะตำบลเขาทะลุ และตำบลเขาค่าย) 2. อำเภอหลังสวน 86110 3. อำเภอละแม 86170 4. อำเภอพะโต๊ะ 86180 5. อำเภอทุ่งตะโก 86220

14

นายสุกิจ อัถโถปกรณ์

ตรัง เขต 1

1. อำเภอเมืองตรัง 92000 2. อำเภอนาโยง 92170 3. อำเภอย่านตาขาว 92140 (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด 92140 และตำบลโพรงจระเข้ 92140)

10

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

ตรัง เขต 2

1. อำเภอห้วยยอด 92130 2. อำเภอรัษฎา 92160 3. อำเภอวังวิเศษ 92220 4. อำเภอสิเกา 92150 5. อำเภอกันตัง 92110 (เฉพาะตำบลโคกยาง 92110)

11

นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ

ตรัง เขต 3

1. อำเภอกันตัง 92110 (ยกเว้นตำบลโคกยาง 92110) 2. อำเภอปะเหลียน 92120 3. อำเภอหาดสำราญ 92120 4. อำเภอย่านตาขาว 92140 (ยกเว้นตำบลนาชุมเห็ด 92140 และตำบลโพรงจระเข้ 92140)

3

นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

นครศรีธรรมราช เขต 1

1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 (เฉพาะตำบลท่าไร่ 80000 ตำบลปากนคร 80000 ตำบลบางจาก 80330 ตำบลไชยมนตรี 80000 ตำบลมะม่วงสองต้น 80000 ตำบลโพธิ์เสด็จ 80000 ตำบลท่าเรือ 80290 ตำบลท่าซัก 80000 ท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 80000 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากนคร ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางจาก)

15

นายวิทยา แก้วภราดัย

นครศรีธรรมราช เขต 2

1. อำเภอปากพนัง 80140 2. อำเภอเชียรใหญ่ 80190 3. อำเภอหัวไทร 80170

11

นายเทพไท เสนพงศ์

นครศรีธรรมราช เขต 3

1. อำเภอพระพรหม 80000 2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 80190 3. อำเภอจุฬาภรณ์ 80130 4. อำเภอชะอวด 80180

12

นายประกอบ รัตนพันธ์

นครศรีธรรมราช เขต 4

1. อำเภอทุ่งสง 80110 2. อำเภอบางขัน 80360

5

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

นครศรีธรรมราช เขต 5

1. อำเภอทุ่งใหญ่ 80240 2. อำเภอถ้ำพรรณรา 80260 3. อำเภอฉวาง 80150 4. อำเภอพิปูน 80270

13

นายชัยชนะ เดชเดโช

นครศรีธรรมราช เขต 6

1. อำเภอร่อนพิบูลย์ 80130 2. อำเภอลานสกา 80230 3. อำเภอช้างกลาง 80250 4. อำเภอนาบอน 80220

17

นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

นครศรีธรรมราช เขต 7

1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 (ยกเว้นตำบลท่าไร่ 80000 ตำบลปากนคร 80000 ตำบลบางจาก 80330 ตำบลไชยมนตรี 80000 ตำบลมะม่วงสองต้น 80000 ตำบลโพธิ์เสด็จ 80000 ตำบลท่าเรือ 80290 ตำบลท่าซัก 80000 และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 80000) 2. อำเภอท่าศาลา 80160

13

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

นครศรีธรรมราช เขต 8

1. อำเภอสิชล 80120 2. อำเภอขนอม 80210 3. อำเภอนบพิตำ 80160 4. อำเภอพรหมคีรี 80320

10

นายกูอาเซ็ม กูจินามิง

นราธิวาส เขต 1

1. อำเภอเมืองนราธิวาส 96000 2. อำเภอตากใบ 96110

6

นายเจ๊ะซู ตาเหย็บ

นราธิวาส เขต 2

1. อำเภอสุไหงโก-ลก 96120 2. อำเภอแว้ง 96160 3. อำเภอสุไหงปาดี 96140

6

นายใซดี เจ๊ะหามะ

นราธิวาส เขต 3

1. อำเภอระแงะ 96130 2. อำเภอจะแนะ 96220 3. อำเภอเจาะไอร้อง 96130 4. อำเภอสุคิริน 96190

1

นายโฅไมนี ดารายีสาฮอ

นราธิวาส เขต 4

1. อำเภอบาเจาะ 96170 2. อำเภอยี่งอ 96180 3. อำเภอรือเสาะ 96150 4. อำเภอศรีสาคร 96210

5

นายอันวาร์ สาและ

ปัตตานี เขต 1

1. อำเภอเมืองปัตตานี 94000 2. อำเภอยะหริ่ง 94150 (เฉพาะตำบลบางปู 94150 ตำบลแหลมโพธิ์ 94150 ตำบลตะโละกาโปร์ 84150 ตำบลยามู 84150 ตำบลราตาปันยัง 84150 ตำบลตาแกะ 84150 ตำบลปิยามุมัง 84150 ตำบลตะโละ 84150 ตำบลตาลีอายร์ 84150 และตำบลปุลากง 84150)

10

ดร.อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม

ปัตตานี เขต 2

1. อำเภอหนองจิก 94170 2. อำเภอโคกโพธิ์ 94120 3. อำเภอแม่ลาน 94180

6

นายคอเลฟ เจ๊ะนา

ปัตตานี เขต 3

1. อำเภอปะนาเระ 94130 2. อำเภอสายบุรี 94110 3. อำเภอไม้แก่น 94220 4. อำเภอกะพ้อ 94230 5. อำเภอยะหริ่ง 94150 (ยกเว้นตำบลบางปู 94150 ตำบลแหลมโพธิ์ 94150 ตำบลตะโละกาโปร์ 94150 ตำบลยามู 94150 ตำบลราตาปันยัง 94150 ตำบลตาแกะ 94150 ตำบลปิยามุมัง 94150 ตำบลตะโละ 94150 ตำบลตาลีอายร์ 94150 และตำบลปุลากง 94150)

8

นายฟรีดี เบญอิบรอน

ปัตตานี เขต 4

1. อำเภอยะรัง 94160 2. อำเภอมายอ 94140 3. อาเภอทุ่งยางแดง 94140

8

นางกันตวรรณ ตันเถียร

พังงา เขต 1

1. ทั้งจังหวัด (82000,82110,82120,82130,82150,82160,82170,82180)

11

นางสุพัชรี ธรรมเพชร

พัทลุง เขต 1

1. อำเภอเมืองพัทลุง 93000 2. อำเภอเขาชัยสน 93130

3

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

พัทลุง เขต 2

1. อำเภอควนขนุน 93110 2. อำเภอป่าพะยอม 93110 3. อำเภอศรีบรรพต 93190 4. อำเภอศรีนครินทร์ 93000

3

นายนริศ ขำนุรักษ์

พัทลุง เขต 3

1. อำเภอปากพะยูน 93120 2. อำเภอป่าบอน 93170 3. อำเภอกงหรา 93180 4. อำเภอตะโหมด 93160 5. อำเภอบางแก้ว 93140

13

นายเรวัต อารีรอบ

ภูเก็ต เขต 1

1. อำเภอเมืองภูเก็ต 83000 (ยกเว้นตำบลเกาะแก้ว 83000 ตำบลราไวย์ 83100 และตำบลกะรน 83100)

11

นายชัยยศ ปัญญาไวย

ภูเก็ต เขต 2

1. อำเภอถลาง 83110 2. อำเภอกะทู้ 83120 3. อำเภอเมืองภูเก็ต 83000 (เฉพาะตำบลเกาะแก้ว 83000 ตำบลราไวย์ 83100 และตำบลกะรน 83100)

8

นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ

ยะลา เขต 1

1. อำเภอเมืองยะลา 95000 (ยกเว้นตำบลบุดี 95000 ตำบลเปาะเส้ง 95000 และตำบลบันนังสาเรง 95000) 2. อำเภอยะหา 95120 (เฉพาะตำบลยะหา 95120 ตำบลตาชี 95120 และตำบลบาโงยซิแน 95120)

11

นายอับดุลเล๊าะ บุวา

ยะลา เขต 2

1. อำเภอเมืองยะลา 95000 (เฉพาะตำบลบุดี 95000 ตำบลเปาะเส้ง 95000 และตำบลบันนังสาเรง 95000) 2. อำเภอรามัน 95140 3. อำเภอยะหา 95120 (ยกเว้นตำบลยะหา 95120 ตำบลตาชี 95120 และตำบลบาโงยซิแน 95120 ) 4. อำเภอกาบัง 95120

12

นายณรงค์ ดูดิง

ยะลา เขต 3

1. อำเภอกรงปินัง 2. อำเภอบันนังสตา 3. อำเภอธารโต 4 อำเภอเบตง

14

นายวิรัช ร่มเย็น

ระนอง เขต 1

1. ทั้งจังหวัด (85000,85110,85120,85130)

10

นายสรรเพชญ บุญญามณี

สงขลา เขต 1

อำเภอเมืองสงขลา 90000

5

นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ

สงขลา เขต 2

อำเภอหาดใหญ่ 90110 (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ 90110 ตำบลคลองแห 90110 และตำบลคลองอู่ตะเภา 90110)

29

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ

สงขลา เขต 3

1. อำเภอหาดใหญ่ 90110 (เฉพาะตำบลคูเต่า 90110 ตำบลฉลุง 90110 ตำบลทุ่งใหญ่ 90110 ตำบลท่าข้าม 90110 ตำบลน้ำน้อย 90110 ตำบลควนลัง 90110ตำบลทุ่งตาเสา 90110 และตำบลคอหงส์ 90110) 2. อำเภอนาหม่อม 90310

4

นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว

สงขลา เขต 4

1. อำเภอสิงหนคร 90280 เฉพาะตำบลม่วงงาม 90330 ตำบลวัดขนุน 90330 ตำบลรำแดง 90330 ตำบลชะแล้ 90330 ตำบลบางเขียด 90330

6

นายเดชอิศม์ ขาวทอง

สงขลา เขต 5

1. อำเภอสิงหนคร 90280 (เฉพาะตำบลปากรอ 90330 ตำบลป่าขาด 90330 ตำบลทำนบ 90280 ตำบลชิงโค 90280 ตำบลหัวเขา 90280 และตำบลสทิงหม้อ 90280) 2. อำเภอควนเนียง 90220 3. อำเภอบางกล่ำ 90110 4. อำเภอรัตภูมิ 90180

9

นายถาวร เสนเนียม

สงขลา เขต 6

1. อำเภอหาดใหญ่ 90110 (เฉพาะตำบลพะตง 90230 ตำบลบ้านไร่ 90110 และตำบลบ้านพรุ 90250) 2. อำเภอคลองหอยโข่ง 90230 3. อำเภอสะเดา 90120 (ยกเว้นตำบลสำนักแต้ว 90120 และตำบลสำนักขาม 90320)

8

นายศิริโชค โสภา

สงขลา เขต 7

1. อำเภอนาทวี 90160 2. อำเภอสะบ้าย้อย 90210 3. อำเภอสะเดา 90120 (เฉพาะตำบลสำนักแต้ว 90120 และตำบลสำนักขาม 90320)

14

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

สงขลา เขต 8

1. อำเภอจะนะ 90130 2. อำเภอเทพา 90150

4

นายอิบรอเหม อาดำ

สตูล เขต 1

1. อำเภอเมืองสตูล 91000 2. อำเภอควนโดน 91160 3. อำเภอควนกาหลง 91130 (เฉพาะตำบลทุ่งนุ้ย 91130)

12

นายฮอชาลี ม่าเหร็ม

สตูล เขต 2

1. อำเภอควนกาหลง 91130 (ยกเว้นตำบลทุ่งนุ้ย 91130) 2. อำเภอละงู 91110 3. อำเภอท่าแพ 91150 4. อำเภอทุ่งหว้า 91120 5. อำเภอมะนัง 91130

7

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์

สุราษฎร์ธานี เขต 1

1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000

12

นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี

สุราษฎร์ธานี เขต 2

1. อำเภอกาญจนดิษฐ์ 84160 (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง 84290 ตำบลช้างซ้าย 84160 ตำบลช้างขวา 84160 ตำบลป่าร่อน 84160 และตำบลคลองสระ 84160) 2. อำเภอดอนสัก 84220 3. อำเภอเกาะสมุย 84140 4. อำเภอเกาะพะงัน 84280

1

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ

สุราษฎร์ธานี เขต 3

1. อำเภอกาญจนดิษฐ์ 84160 (เฉพาะตำบลทุ่งรัง 84290 ตำบลช้างซ้าย 84160 ตำบลช้างขวา 84160 ตำบลป่าร่อน 84160 และตำบลคลองสระ 84160) 2. อำเภอบ้านนาสาร 84120 3. อำเภอเวียงสระ 84190

12

นายสมชาติ ประดิษฐพร

สุราษฎร์ธานี เขต 4

1. อำเภอพุนพิน 84130 2. อำเภอบ้านนาเดิม 84240 3. อำเภอคีรีรัฐนิคม 84180 (ยกเว้นตำบลท่าขนอน 84180 ตำบลน้ำหัก 84180 และตำบลบ้านยาง 84180) 4. อำเภอเคียนซา 84260 (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ 84260)

5

นายสินิตย์ เลิศไกร

สุราษฎร์ธานี เขต 5

1. อำเภอพระแสง 84210 2. อำเภอชัยบุรี 84350 3. อำเภอพนม 84250 4. อำเภอบ้านตาขุน 84230 5. อำเภอเคียนซา 84260 (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ 84260)

13

นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ

สุราษฎร์ธานี เขต 6

1. อำเภอไชยา 84110 2. อำเภอท่าชนะ 84170 3. อำเภอท่าฉาง 84150 4. อำเภอวิภาวดี 84180 5. อำเภอคีรีรัฐนิคม 84180 (เฉพาะตำบลท่าขนอน 84180 ตำบลน้ำหัก 84180 และตำบลบ้านยาง 84180 )