เมนูหลัก

เมนูย่อย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

เงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท/ปี ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน