เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "กองทุนน้ำชุมชน" โดย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

น้่าถึงทุกไร่นา จัดตั้ง “กองทุนน้้าชุมชน” เกษตรกรมีน้่าใช้ตลอดปี มีเงินท่าแหล่งน้่าทุกหมู่บ้าน รัฐมีงบและผู้เชี่ยวชาญแนะน่าให้ชาวบ้านสามารถจัดการแหล่งน้่าด้วยตนเอง