เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เด็กทุกคน พูดอังกฤษได้" โดย กรณ์ จาติกวณิช

เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ (ด้วย English for All) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา เน้นทักษะการสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยเฉพาะการพูดและการฟัง พร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของสังคมไทย