เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "อาหารกลางวันดี มีคุณภาพ" โดย กรณ์ จาติกวณิช

อาหารเช้า-กลางวันฟรี มีคุณภาพ สนับสนุนค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านสถานศึกษา โดยคานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่นักเรียนควรได้รับ