เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เรียนฟรีถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ" โดย กรณ์ จาติกวณิช

สนับสนุนเรียนฟรี ปวช. และ ปวส. ในอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั้งสายช่างและสายพาณิชย์ พัฒนาระดับฝีมือ ทักษะการทางานจริง เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนตั้งแต่ต้นจนจบ