เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "จัดตั้งกองทุน Smart Education" โดย กรณ์ จาติกวณิช

จัดตั้งกองทุน Smart Education เพื่อสนับสนุน Social Enterprise และ Startup ทางด้านการศึกษา รวมถึงการนาเทคโนโลยี EdTech (Education Technology) มาใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการสอบ ให้มีประสิทธิภาพ