เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วไทย" โดย กรณ์ จาติกวณิช

จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด เพิ่มครูปฐมวัยทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้านทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและอารมณ์