เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "โฉนดสีฟ้า" โดย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

- โฉนดชุมชน จัดการตนเอง เพื่อที่อยู่ ที่ท่ากิน ออก พ.ร.บ โฉนดชุมชน เพื่อให้สิทธิ์ในการจัดการตนเองไปยังชุมชนอย่างแท้จริง
- ยกระดับ สปก. กู้ได้ ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน สปก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม และสามารถสืบทอดตกถึงลูกหลานได้
- เดินหน้า “ธนาคารที่ดิน” เพิ่มที่ท่ากินให้คนไทย เพื่อการจัดสรรและเพิ่มการกระจายตัวของที่ดินให้ครอบคลุม ความต้องการของประชาชน
- เร่งออก “โฉนดทันใจ” สะสางโฉนดที่ดินที่ค้างท่อมานาน เร่งรัดท่าให้โฉนดให้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ สค.1 นส.3 และเอกสิทธิต่างๆที่ชอบด้วยกฎหมายให้เสร็จ